כתב האר"י ז"ל: "ודע כי מי שלא ישן בלילה זה כלל אפילו רגע אחד ויעסוק בתורה ללא הפסקה בשיחה בטילה - מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא!"
חכם יעקב יוסף ע"ה היה אומר, כמה כספים אנו מוציאים על ביטוחי בריאות וחיים, ואילו כאן ישנה תעודת ביטוח שישלים שנתו, ועליה חתום האר"י הקדוש בעצמו! וכי לא כדאי להשקיע בה?!

רבי צדוק הכהן מלובלין אומר: בכל שלושת הרגלים יורד שפע לאדם. לכל רגל ייחודיותו. בחג השבועות הסגולה לזכות לשפע של בנים וזרע של קיימא, ע"י תפילה ובקשה מבורא העולמים.

יש הנוהגים לאכול בחג השבועות מצה, והיא סגולה להינצל מעקיצת עקרב.

נהגו ישראל לסעוד סעודה חלבית עם פת או מיני מזונות, וכן לאכול דבש בסעודה, לקיים הנאמר: "דבש וחלב תחת לשונך". כמו כן ישנו ענין להביא תפוחים לשולחן.

נהגו ישראל לקשט הבתים עם ירק ופרחים, זכר להר סיני שהיה מקושט.

בזוהר הקדוש מובא, שהלילה הזה של ליל חג מתן תורה הוא הלילה הקדוש מכל לילות השנה.

כתב האר"י ז"ל: "מעלה עצומה לטבול במקווה קודם עלות השחר, שעל ידי כך זוכה נשמתו למעלת 'כתר'".

בשם החיד"א והחתם סופר זי"ע מובא, להשתדל לחדש איזה חידוש בחג השבועות. ואם אינו משיג זה, ילמד דבר חדש שלא ידע – והוא סימן טוב לכל השנה!

עת רצון לקרוא את כל ספר התהילים בחג שהוא יום ההילולא של דוד המלך.

כתב בספר 'יסוד ושורש העבודה': הרגע הנשגב ביותר ביום זה, הוא שעת קריאת התורה בבוקר, שעה שקוראים את עשרת הדיברות, ובאותה שעה ממש יכוון שעומד עתה בהר סיני ומקבל התורה, לכן יזהר מאוד שלא ירדם!

הרב שמשון פינקוס זצ"ל היה אומר: "ובעת הגיע תפילת מוסף, הוא עת רצון כשעת הנעילה ביום הכיפורים, אשר נשפעת אז סייעתא דשמיא עצומה של רוחניות לכל השנה. לכן יתחזק האדם שלא להירדם ברגעים יקרים הללו".

קטגוריה: , ,