כל הסגולות וכל הברכות נמצאות בתורה
וזהו (ויקרא כו-ג) "אם בחוקותי תלכו.."

דהיינו שאם בחוקותי תלכו – תזכו לכל הברכות, ולכל הישועות, ולכל ההצלחות,
כמ"ש במפורש: "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה והשיג לכם דיש את בציר ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ורדפתם את אויבכם ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם".
ופרש"י "אם בחוקותי תלכו", יכול זה קיום המצוות?
כשהוא אומר "ואת מצוותי תשמרו" הרי קיום המצוות אמור,
הא מה אני מקיים "אם בחוקותי תלכו"- שתהיו עמלים בתורה. ע"כ.

ואמרו חז"ל (עבודה זרה ה.) תנו רבנן "אם בחוקותי תלכו"- אין 'אִם' אלא לשון תחנונים,
ואמרו בתורת כהנים (כאן) אם בחוקותי תלכו – [מהי לשון 'אם' שהוא לשון בקשה ותחנונים?] מלמד שהמקום מתאוה שיהיו ישראל עמלים בתורה,
וכן הוא אומר "לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו, כמעט אויביהם אכניע, ועל צריהם אשיב ידי" (תהלים כא-יד).
לו הקשבת למצוותי, ויהי כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים, ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך, כמעותיו [היינו כמעיים של הים, דהיינו דגי הים], לא יכרת ולא ישמד שמו מלפניו. (ישעיה מח, יח-יט),
וכן הוא אומר מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי, ולשמור את כל מצוותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם (דברים ה-כו).
מלמד שהמקום מתאוה שיהיו עמלים בתורה [ולכן נאמר "אם בחוקותי תלכו" – כלומר הלואי שתהיו עמלים בתורה]. ע"כ.

קטגוריה: ,

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!