מעלת לימוד התורה בשבת⚜️

????"לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה"????

⚜️הספורנו בפירושו לעשרת הדברות (שמות כ י): "שבת לה' אלוקיך – כלומר: ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולהתענג בו די העבודה - לכבודו יתברך".

⚜️על הפסוק: "ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לה'", כתב הספורנו כך: "הנה נאסר בה אפילו דבר שאינו מכלל המלאכות, כאמרו וביום השביעי תשבות, וזה כדי שיהיה קודש לה' – שיהיה האדם בו פונה לגמרי מחיי שעה לעסוק בעסקי חיי עולם לכבוד קונו".

⚜️בשל חשיבות לימוד התורה בשבת, ניתנה לאדם נשמה יתרה. האבן עזרא: "קדש זה היום וזימנו לקבל הנפשות תוספת חכמה יותר מכל הימים”.

⚜️הובא בשערי תשובה (או"ח ר"צ): "במוצאי שבת, בחזרת נשמה יתרה למקומה, שואל אותה הקב"ה מה חידוש אמרה בתורה".

⚜️בתלמוד ירושלמי שבת (טו ג) נאמר: "לא ניתנו שבתות וימים טובים… אלא לעסוק בהן בדברי תורה".

כן כתב באליהו רבה (א): "כך אמר להן הקב"ה לישראל, בניי לא כך כתבתי לכם בתורתי, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך (יהושע א' ח'), אף על פי שאתם עושים מלאכה כל ששה ימים, יום השבת יעשה כולו תורה, מיכן אמרו, לעולם ישכים אדם וישנה בשבת, וילך לבית הכנסת ולבית המדרש, יקרא בתורה וישנה בנביאים, ואחר כך ילך לביתו ויאכל וישתה, לקיים מה שנאמר לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך (קהלת ט' ז'), לפי שאין לו מנוחה להקב"ה אלא עם עושי תורה בלבד, שנאמר ואת כל אלה ידי עשתה".

⚜️הביא ה"בן איש חי" (שמות שנה ב) בשם המקובלים: "גדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום השבת אלף פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול".

⚜️בילקוט שמעוני (ויקהל תח): "רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחלת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד, אמר הקב"ה עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת, ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני, מכאן אמרו משה תקן להם לישראל שיהיו דורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות החג בחג, אמר משה לישראל אם אתם עושים כסדר הזה הקב"ה מעלה עליכם כאילו המלכתם אותו בעולמו".

שבת שלום!

קטגוריה: , ,