שבת הגדול

????"לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה"????

????לרפואת יוסף בן אסתר הי"ו????

⚜️שבת הגדול על שם הנס הגדול - השבת הקודמת לפסח נקראת "שבת הגדול" על שם הנס הגדול שאירע בה. מובא בטו"ר בשם המדרש: "ולקחו להם כל אחד שה פסחו, וקשר אותו בכרעי מיטתו, ושאלום המצריים: 'למה זה לכם', והשיבו: 'לשחטו לשם פסח במצוות ה' עלינו', והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלוהיהן, ולא היו רשאין לומר להם דבר, ועל שם אותו הנס קוראין אותו שבת הגדול".

⚜️הודיה על גאולת הנפש - ב"שבת הגדול" קיימו ישראל את הציווי: "משכו וקחו לכם" – "משכו" ידיכם מעבודה זרה "וקחו לכם" צאן של מצווה, ודבקו נשמתכם בבורא כל העולמים. עם ישראל זכו להגיע לדרגה זו בזכות יום השבת, הנקרא בזוהר "יומא דנשמתא". משום כך קבעו לדורות להודות על גאולה זו ביום השבת, בו יוצאים מגלות הנפש.

⚜️מהווה הקדמה לגאולה - ב'לבוש' (סימן תל, סעיף א') מבואר כי שבת זו נקראת "שבת הגדול", כי היא הקדמה לגאולה, שנאמר בהפטרתה (מלאכי ג, כג) ''הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא".

⚜️משולה ליום הכיפורים, מזככת ומקדשת את נשמות ישראל מכל פגם ועוון - ה'חידושי הרי"ם' השווה שבת זו ליום כיפור, ודרש מעין גזירה שווה. "עשור הזה הוא כמו עשור דיום הכיפורים – שהוא מטהר ומעמיד בחזרה ביושר, ולכן נקרא יום הכיפורים 'יומא רבה' ואף שבת זו נקראת 'שבת הגדול', כי היא "מזככת ומקדשת את נשמות ישראל מכל פגם ועוון".

⚜️כל השבתות יונקות את כוחן משבת הגדול ומשבת שובה - ב'אוהב ישראל' כתובים דברים נשגבים אודות שבת זו. בעל ה'אוהב ישראל' מבאר את דברי הזוהר 'מיניה מתברכין כל שיתא יומין', כלומר: כל ימות השבוע יונקים מקדושת השבת שלפניו, אולם כל השבתות כולן יונקות כוחן משבת הגדול ושבת שובה.

שבת הגדול שלום לכל ישראל!!!????????????

קטגוריה: , ,