רבי ישראל בעל שם טוב (הבעש״ט) גילה בעולם את מעלתו של היהודי הפשוט, שקשור בקשר פנימי עם הקב״ה. התמימות שיש ליהודי הפשוט בקיום דבר ה׳, מגלה את החשיבות שיש בהבנת פנימיות התורה, שמגבירה את הכוונה בקיום המצוות ומעצימה את היכולת לעבוד את ה׳ בשמחה.

על ידי גילוי הפנימיות שיש בכל דבר ודבר, נקשר האדם אל הקב״ה, מתוך ההבנה שהוא אינו מציאות עצמאית, אלא חלק בלתי נפרד מהמציאות הכללית, כפי שהיא באחדותה. יש לאדם הפרטי חלק בלתי נפרד ביתר בני האדם, כמו גם בצומח ובדומם, שעל פי התפיסה האלוקית הם אינם מציאות נפרדת, על אף הנפרדות שקיימת בהם ובחלק שהם מהווים במכלול השלם, באחדותו הפשוטה.

על מנת שכל אחד מהחלקים יוכל למלא את תפקידו - גילוי אור אינסוף, עליו להתבונן בפנימיותו כמכלול ועל ידי ההתבוננות בפנימיות התורה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעולמו הפרטי, להסיר את כל מה שמסתיר על האור, שמאפשר לעולמנו הפרטי להפוך לכללי, כשאנחנו מבינים שאין בנו ישות עצמאית וכולנו חלק מתוך דבר אחד, והרי שאור האינסוף אינו שורה במקום שבו יש ישות, היא תחושת האנוכיות, ההיפך ממידת הביטול, שהיא מעלתו של משה רבינו.

מסופר שנשמתו של הבעל שם טוב עלתה למעלה בראש השנה תק״ז, שם הוא פגש את מלך המשיח, ושאל אותו : ״אימתי קאתי מר״ - מתי יבוא אדוני ? ענה לו מלך המשיח : ״לכשיפוצו מעינותיך חוצה, וידעו לעשות יחודים כמוך״ משמע שעל ידי הטמעת החסידות כדרך חיים, שמאפשרת את החיבור אל אחדותו של ה׳, בעולמנו הפרטי כאנשים פרטיים, ובעולם בכלל, שהוא חלק בלתי נפרד מעולמנו הפרטי, נפעל לזרז את הגאולה ואת התגלות מלך המשיח.

מידי שבוע נעלה ונבאר מושגים מעולם החסידות, אלו יסבירו את מורכבותו של העולם הפנימי, שמתקיים ומקיים אותנו, מתוך תקווה ואמונה שאלו יאפשרו התבוננות בעולם הפנימי כמכלול מאוחד, ועל ידי זה נוכל לראות את הקשר הבלתי נפרד שיש לנו אחד עם השני, כיהודים בארץ ישראל בפן הפרטי וכבני אדם בעולם כולו בפן הכללי, כך נוכל במהרה לעשות יחודים כפי שעשה הבעש״ט ולהביא את הגאולה.

נתחיל בביאור היחודים, מה זה אומר ?

המכלול המאוחד בכל אחדות פשוטה, כולל בתוכו את המימד האינסופי, הוא חיבור אינסוף הפרטים אל שייכותם באחד. יחוד הפרטים אל אחדותם, מתחיל בחיבור שני החלקים העיקריים, הם המשפיע והמקבל, שפועלים כזכר ונקבה, שעל ידי חיבורם יחד מתאפשר גילוי אור האינסוף, שמתלבש בכלים, הם הגופים הגשמיים.

בגוף האדם חלוקה זו של זכר ונקבה באה לידי ביטוי בכל הפרטים ופרטי הפרטים שמרכיבים אותו, אך השניים המרכזיים הם - השכל והלב. השכל הוא הזכר המשפיע והלב הוא הנקבה שמקבל. מטרת האדם היא שהשכל ישלוט על הלב, ומתוך התמסרותו של הלב בביטול, להנחיותיו של השכל, תוכל להתגלות נקודת פנימיות הלב, שמעל השכל! היא נקודת החיבור אל הפנימיות, שנמצאת בנקבה דווקא.

השכל אמנם מתפקד כזכר שמשפיע אל מול הלב, אך הוא כנקבה שמקבל אל מול החכמה העילאה, היא החכמה של הקב״ה, כפי שירדה והצטמצמה למקום שאותו נוכל לתפוס בשכלנו כחכמה חדשה.

עולמנו הפנימי מורכב מעשר יסודות הנפש, הם כנגד עשר המאמרות שאמר הקב״ה ובאמרם בנה את העולם. כדי להתחיל ולהבין את מורכבות העולם הפנימי, מידי שבוע נבאר אחד מיסודות הנפש ומתוך ההתבוננות ביסודות אלו, נטפס בעץ החיים וניגע בכל הענפים שמסתעפים ממנו..

השכל מורכב משלוש יסודות - חכמה, בינה ודעת. הלב מורכב משבע יסודות - חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. שלושת היסודות של השכל הם מקור ליסודות הלב, שנקראים מידות. למרות שמתקיימת בין השכל והלב מערכת יחסים של משפיע (זכר) ומקבל (נקבה), אותה מערכת יחסים מתקיימת גם בכל אחד מהם בנפרד, כשהיא מציירת שלושה קווים - קו הימין, קו השמאל וקו האמצע.

בשכל - החכמה היא קו הימין, הבינה היא קו השמאל, והדעת היא קו האמצע.

קו הימין הוא המשפיע, קו השמאל הוא המקבל, וקו האמצע הוא נקודת ההתעלות, שמרכיבה את שלמותם של שני הקווים יחד, זו נקודת הפנימיות שמתעלה מעל מקורה בימין.

מח סופי

בלב - ישנה חלוקה לשתי מדריגות, במדריגה הראשונה - החסד הוא קו הימין, הגבורה היא קו השמאל והתפארת היא קו האמצע. במדריגה השניה - הנצח הוא קו הימין, ההוד הוא קו השמאל, והיסוד הוא קו האמצע. מידת המלכות, האחרונה והתחתונה ביותר ממידות הלב, נמצאת גם היא בקו האמצע, אך היא המידה שאין בה כלום, ומצד שני - יש בה הכל! פנימיותה של מידת המלכות מתעלה מעל מקורה בחכמה, כפי שהתגלתה בשכל, והיא נקודת הפנימיות, שבזכותה מתעלה האדם להשגה בחכמה חדשה, וזו מתקבלת על ידי הביטול, חוסר תחושת הישות, כפי שמתגלה במידת המלכות שמצד אחד אין בה כלום, ומצד שני יש בה את הכל.

שני הקווים, הימני והשמאלי, מבטאים את האהבה והיראה, הם שני הדברים שמניעים את פנימיות האדם. האהבה היא קו הימין, הכלי של היהודי לאחוז באורה, הוא על ידי רמ״ח (248) מצוות עשה. היראה היא קו השמאל, הכלי של היהודי לאחוז באורה, הוא על ידי שס״ה (365) מצוות לא תעשה. בקיום כל המצוות מתגלה קו האמצע, הוא המקום המאוזן של האדם - המהות.

לב
אם כן, הבנו שמתקיימים בנו שני קווים, קו הימין וקו השמאל, בכל אחד מהם ישנה מורגשות (אהבה ויראה), וכדי שנוכל להגיע לנקודת הביטול, בה נרגיש חלק מתוך מכלול מאוחד ופשוט, עלינו להגיע אל קו האמצע, שכולל בתוכו את האיזון המושלם שבין קו הימין וקו השמאל.

בשבוע הבא נבאר ונפרט את עניינה של החכמה, היא הראשונה שביסודות הנפש, וממנה נוסד עולמנו הפנימי, כמו גם העולם כולו, כפי שכתוב - ״כי ה׳ בחכמה יסד ארץ״ (משלי ג׳ יט).

קטגוריה:

תגיות: ,