הרב בן ציון מוצפי יוצא חוצץ באתר האינטרנט שלו נגד באבות ואתרי אינטרנט שמותחים ביקורת על רבנים ומאשים אותם במצב הקשה בו נקלענו הבאנו בעבורכם את דברי הרב:

סליחה, שתי טעויות בידך, זה לא התחיל אתמול, זה התחיל עוד לפני חמש שנים לפחות, וגם זה לא אלמוני אלא זה ״אברך מן השורה״, ואני מעיז לומר שיש עוד לפחות עוד כמאה כמוהו, מטורפים, רחוקים מהדת, אין בהם שמץ יראת השם, מסוגלים לכל דבר רע, בטלנים, פרחחים, אין להם רב הגון המכווין אותם, והם הכי מסוכנים לציבור כולו ולעם ישראל. הרחוב שלנו היום מלא ממינים כאלה, יש חובשי מגבעות, יש עונבי עניבות מצועצעות ויקרות, יש לובשי חליפות שחיתות מפוארות, יש יושבים בלשכות פאר עם ריהוט וכלי מותרות, וחיים על חשבוננו. רק אתמול הצבעתם בעדם וקידמתם אותם, מבלי לבדוק בציציותיהם, הם מבזים בכל דקה תלמידי חכמים וגדולי הדור, ולועגים להם, כולם מכירים את כולם, והמנהיגים בענווה פסולה עוצמים את העיניים ועושים עצמם לא רואים.

אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד, לא נשאר שמץ כבוד לרבנים, ללומדי התורה, למנהיגי הדור, לצדיקים הפרושים מהעולם הזה, המונעים אוכל מעצמם, המדירים שינה מעיניהם, המואסים בתענוגי העולם הזה, והמוסרים נפשם על עם ישראל אמונתו ותורתו. לעומתם תראה באיזה הדרת ״כבוד״ מתייחסים למי המקבל קהל לברכות לפי התור, המעוטר בכסף וזהב, או היושב בהיכלי שן ומוקף כעשרה בריונים, חומות אבן גבוהות מקיפים את ״טירתו״ משל היה קיסר בממלכת הברברים והפרעונים, חסר אמונה ורודף כבוד ושררה, עם הארץ מדאורייתא ומדרבנן, מדברי קבלה ומדברי סופרים, מלא תאוות כרימון יד, מצלמות מקיפות אותו מכל צד, צי מכוניות מפוארות לרשותו, מטוסים פרטיים מלאי צעצועים סביבו, וכל תענוגי עולם הזה, מי יותר ומי פחות, ועדיין רוצה לטרוף כל הרואה סביבו, כי אינו אומר די לתאוותו.

את כל הרכוש הזה אספו וקיבצו מכספי העניים הישרים והתמימים, אנשים קשי יום כמוכם, המרוויחים את לחמם בצער ובטורח, ומונעים בר ולחם מטפם, וברוב כסילותם מאמינים בטפשות גמורה שיש בידי רשעים אלה ובעלי תאווה להתפלל בעדם או להושיע אותם, ואתם מאמינים בהם ותולים תקוותכם בהם ונותנים את הפרוטות האחרונות שבכיסם לפרנס את הבריונים שסביבו. וילדיכם נשארים בעירום ובחוסר כל, לא לחם בידם ולא בגד לעורם ולא סמיכה לכסותם, והוא הבאבא או הנקרא בלע״ז ״אדמו״ר״ כאבן דומם, אילם גמור, פסוק אחד בתנ״ך אינו יודע לומר ללא טעות, הלכה אחת אינו יודע להשיב. דבר תורה הגון ונכון אינו יודע לומר.

לעומתם גדולי ישראל האמיתיים העמלים בתורה הקדושה יומם ולילה, חיים ללא לשכה, ללא רכב, ללא שומרי ראש, ללא פאר והדר, ללא ממון וללא שררה, אינם משמיעים קולם וכל מלאכתם בהצנע, ישנים על ספק מיטה ספק דרגש, מתהלכים בין העם, מוסרים נפשם על התורה, מלאים וגדושים תורה ויראת שמים, חן וחסד ורחמים, בוכים על צערם של ישראל, שומעים צעקת הדל ומנסים להושיע, אוהבים כל אחד מישראל, שונאים ממון, ומימיהם אינם מקבלים ולו מתנה פעוטה מאחרים.

בא ידידי השואל ואומר לך איך קרה ש״אברך״ הרים ידיו הנתעבות על גופו הקדוש הטהור והצנום המכיל עור ועצמות, והשוקל 50 ק״ג (זה בדוק מאתמול), של קדוש ישראל, ספר התורה של דורינו, דע, אחד הגורמים לכך כי זה חמש שנים שיש אתרים ״קדושים״ ״נקיים״ ״מסוננים״ מאושרים ובדוקים ובחותם כל ההכשרים, המדווחים על כל מיני החלטות והתרחשויות בציבור החרדי, ושם כל זב ומצורע, אויל וכסיל, רשע ונתעב, מושך בקולמוסו המלא ארס של עכנאי, ומעפר בעפר כל הקדוש לנו, וכל מי שהוא בבת עיניהם של ישראל החיים ביננו וגם שוכני עפר, שם מבזים, מחרפים ומגדפים, רומסים ודורסים כל גדול בישראל יהיה מי שיהיה, ללא הבדל עדה, מוצא, חוג, או קהלה, ואין פוצה פה ומצפצף, אותם מפעילי האתר ששים ושמחים כי יש תגובות לכתבותיהם, ומוכרים את נפשם לשטן, הם מחטיאי הרבים של הדור כאשר נותנים חופש כתיבה והתבטאות לכל טיפש ורשע.

דעו, אוי לדור המבזה את רבותיו, מי שעושה כן אין לו חלק לעולם הבא, ויצא מכלל ישראל, אין לו חלק בעם ישראל, הנאצות והקללות הגיעו לשיא אלימות מילולית, והיא היא שהביאה ומביאה לאלימות פיסית, אשר אחריתה מי ישורנו. חוסו על נפשכם ועל חיי ילדיכם, הירומו מעל העדה הרעה הזאת, לא אלה חלק יעקב, אל יהא חלקינו עמהם.

במסכת שבת קי״ט, ב. אמר רב יהודה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים שנאמר (דברי הימים ב׳ ל״ו, ט״ז) ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו עד לאין מרפא, אמר רב כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו. ובמסכת סנהדרין צ״ט אפיקורוס אין לו חלק לעולם הבא, זה המבזה תלמיד חכם. ובזוהר הקדוש צו כ״ט, ב. כתב כאילו ביזה שבתות וימים טובים וכאילו כפר בהקב״ה. ובזוהר חדש רות ל״ג כתב שיורד למקום העמוק בגהינם הנקרא טיט היון. ובשאילתות דרב אחאי גאון שאילתא קס״ז כתב שאין יום הכיפורים מכפר עליו.

כבר אתמול יום הרביעי בשבת קודש, בו אירע המעשה הנתעב, נידברתי באסיפת חירום עם גדולי הדור, הזמננו את מנהיגי הציבור והעסקנים והעמדנו אותם על חומרת המצב אליו התדרדרנו. כולנו צריכים לשוב בתשובה, ולהקיא מקרבינו כל מי שמעביר ביקורת ואפילו קלה על גדולי ישראל, ובזכות זאת תשקוט הארץ ולא תנוע, ויסלק השם יתברך חרון אפו מעלינו ויבשרנו בשורות טובות. ישועות ונחמות.

קטגוריה:

תגיות: ,