מה מסתתר בקירות הבית?
שלחן שבת

בפרשת מצורע מתואר תהליך הטיהור של בית שהופיעו בו נגעי צרעת. בסופו נאמר: "וְשִׁלַּח אֶת הַצִּפֹּר הַחַיָּה אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל פְּנֵי הַשָּׂדֶה, וְכִפֶּר עַל הַבַּיִת וְטָהֵר" (ויקרא יד,נג).

המונח 'כפרה' כאן, על הבית, נראה תמוה. אפשר להבין מדוע צריך לטהר את הבית, שכן הוא נטמא; אך מה עניין כפרה לכאן? וכי הבית חטא? והשאלה המתבקשת היא, מדוע רש"י אינו נדרש לבאר זאת.

בית גזול?

הרמב"ן מפרש שהכפרה היא על בעל הבית, שחטא ונענש בהופעת נגעי צרעת בביתו, ובלשונו: "הכפרה הזאת בציפור המשתלחת שתישא הציפור את כל עוונותיו אל מחוץ לעיר אל פני השדה".

אבל הסבר זה אינו מתיישב עם פשוטו של מקרא, כי איך אפשר לומר ש"וכיפר" אמור על בעל הבית בזמן ש"וטהר" מדבר על הבית עצמו? ובכל מקרה ראוי היה שרש"י יפרש זאת.

בעלוּת חדשה

תרגום עוזיאל מפרש את הפסוק (יד,לד) "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם", שזה בית שנגזל מידי אדם אחר, ועל כן הבית עצמו צריך כפרה. אך גם פירוש זה אינו מתאים לשיטת רש"י, המפרש שנגעי צרעת הבית הם 'בשורה' לבני ישראל, "לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם... ועל־ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן" – ההפך מגזילה.

אלא שלפי רש"י ההסבר פשוט למדיי ואינו דורש ביאור: הכפרה על הבית נחוצה בשל היותו קודם לכן בבעלותו של גוי, עובד עבודה זרה. עם האוצרות שהטמין הגוי בקירות הבית, טמן גם חפצי עבודה זרה יקרים בעיניו. אמנם בני ישראל ביערו מן הבתים את כל ענייני העבודה הזרה, אך ייתכן שאלה יימצאו במקומות נסתרים מעיניהם. לכן נדרשת כפרה על הבית.

הבית של הקב"ה

בספר התניא (באיגרת התשובה) מבואר שכפרה היא לא רק מלשון ניקוי (החטא), אלא עניינה "לכפר לפני ה' להיות נחת רוח לקונו". מזה מובן שכפרה איננה עניין לחוטאים בלבד, אלא גם מי שעומדים במדריגה העליונה ביותר זקוקים ל'כפרה'. כי עצם הירידה של הנשמה לעולם הזה גורמת לאדם לחוש את עצמו למציאות כלשהי, ולכן יש צורך ב'כפרה'.

כן הוא גם בכפרת הבית. הבית רומז גם למטרה המרכזית שבעבורה נשלחנו לעולם – "לתקן עולם במלכות ש-די", "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים", בעולם הזה. דירה זו זקוקה לכפרה, היינו לזכך את העולם שיהיה ראוי להתגלות המלאה של הקב"ה בו בבוא הגאולה, כשיקוים הייעוד "והיה ה' למלך על כל הארץ... ה' אחד ושמו אחד", וכדברי הגמרא (פסחים נ,א) "כשאני נכתב אני נקרא", בקרוב ממש.

קטגוריה: