ש להקשות מדוע משה הכה את הסלע, אחרי ששמע מאת ה׳ צווי מפורש ודיברתם אל הסלע, ואף דיש דעות שזהו חטאו של משה ועל זה נענש, אולם ודאי שמשה עשה זאת למטרה טובה אלא ביאר בספר ״פנים יפות״ (פ׳ בחקתי): אמרו חז״ל שהשכינה היתה מדברת מתוך גרונו של משה, וזה היה כוונת ה׳ ״ודיברתם אל הסלע״ דהיינו שהסלע ישמע דברי השכינה המדברת מתוך גרונו, ויוציא מימיו. אולם בעת שמשה כעס, כשאמר ״שמעו נא המורים״ נסתלקה ממנו שכינה, כמו שמובא בגמרא (פסחיס סו:} כל הכועס שכינה מסתלקת ממנו, וכיון שראה משה שהשכינה כבר לא מדברת מתוך גרונו, חשש שמא אם ידבר אל הסלע לא ישמע אליו, ויהיה חלול ה׳, לכן הכה ולא דיבר. וכן ביאר הגאון ר׳ שמחה הכהן רפפורט זצ״ל בספרו "זכר חיים" על הכתוב בתהלים (פרק קו) ״ויקצפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם כי המרו את רוחו ויבטא בשפתיו״: הנה כיון שהשכינה היתה מדברת מתוך גרונו של משה, מדוע נענש על אומרו שמעו נא המורים, הלא השכינה היתה מדברת והוא לא עשה כלום? אלא, כל הכועס השכינה מסתלקת ממנו, וא״כ בעת אשר כעס משה על בני ישראל פרחה ממנו השכינה, וכל דיבורו הוא שלו הפרטי, לכן נענש. וזה שאמר הכתוב ״וירע למשה בעבורם כי המרו את רוחו״ כלומר הרע לו על שבנ״י גרמו לו להמרות את רוחו - לכעוס, שאז נסתלקה השכינה ממנו והוציא מפיו ״שמעו נא המורים״ ונענש. וע"פ זה אפשר לבאר מה שמביא ה״בן איש חי״(בספרו ״אדרת אליהו״): כתוב בספר ״זכות הרבים״ הטעם שכתוב בתורה ״והאיש משה ענו״ חסר י׳, כיון שאמר משה רבינו ״המן הסלע הזה נוציא לכם מים״ ולא אמר ״יוציא לכם״ נשמע כביכול שהם יוציאו ולא הקב״ה. וכיון שהחסיר אות י׳ מן תיבה ״נוציא״, דהיה צריך ליכתב י׳ במקום אות נ, על כן מידה כנגד מידה נענש ונחסר אות י׳ מן תיבת עניו, וכתוב ענו כתיב חסר, ע״כ. והנה אמרו חז״ל ״עבירה גוררת עבירה״ כיון ששגג משה רבנו בזה שאמר ״נוציא לכם מים״ נגרם לו שנכשל גם כן בזה להכות את הסלע במטהו ולא לדבר כמו שציוהו ה׳. וזה רמוז בתורה, שאחרי שאמר משה ״המן הסלע הזה נוציא לכם מים״ אמר הכתוב ״וירם משה את ידו״ תיבת ידו היא אותיות יוד, רמז לאות היו״ד, והכוונה היא שעל ידי שהרים משה את ידו מתיבת יוציא והניח נ׳ במקומה, לכן חטא גרר חטא ונגרם לו אשר - ״ויך את הסלע במטהו פעמים״ ולא דיבר אל הסלע.

קטגוריה: ,