מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
לפרשת שמיני תשע"ט
נמסר ביום ראשון, י"ז באדר-ב' תשע"ט (24.3.19) | 8:30

"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל ויאמר אל אהרון קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה תמימים והקרב לפני ה' " (ויקרא ט א-ב).
ביום השמיני נשלמו העולמות העליונים והתחתונים ונמצא שלום בהם ושמחה למעלה ולמטה. ואם לא שנתבלבלה השמחה על-ידי שמתו בני אהרון ביום ההוא, אז מן היום שעלו ישראל מן הים, לא הייתה נמצאת שמחת עליונים ותחתונים כביום ההוא. כי ביום ההוא עבר ונתבטל חטא העגל מן העולם ונמצאו הכוהנים וישראל טהורים ממנו. ביום ההוא נתבטלו גם כל המקטרגים שלמעלה, והיו הולכים ומשוטטים מסביב למחנה ישראל, חיפשו מקום לקטרג עליהם ולא מצאו מקום לקטרג בעת ההיא. קמו נדב ואביהוא וערבבו את שמחת כל העולמות. נמצא ונתעורר רוגז ודין בעולם, כפי שכתוב 'וירא כבוד ה' אל כל העם'. על ידי חנוכת המשכן הייתה שמחה בעליונים ובתחתונים ומיד 'ויקחו בני אהרון נדב ואביהוא איש מחתתו' ועל ידם נתבלבלה השמחה.
אהרון שלקח עגל לחטאת, מדוע עגל? שנאמר 'עגל בן בקר לחטאת' לכפר על חטא העגל שעשה בעבר. וה'איל לעולה' מפני מה? כנגד אילו של יצחק שהיה עולה תמימה וראוי לקרב לה' הכל. כי הדינים נובעים מצידו של יצחק, והקרבת האיל היא כנגד אילו של יצחק - להמתיק הדינים. כפי שקורבן עולה למעלה כדי לעטר את המלכות בשלמות. העגל והאיל: העגל כדי לתקן את המלכות ופגם חטא העגל, והאיל - שלמות יצחק כראוי, להמתקת הדינים.
וישראל שחטאו עם אהרון הכהן בחטא העגל, מקריבים כעין זה שנאמר 'בשור ואיל לשלמים לזבוח לפני ה' '. שור על מה שחטאו והאיל להשלים המלכות על ידי המתקת הדינים של יצחק.
"ויקחו בני אהרון נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה' " (שם י א-ב).
בניו של אהרון הכהן, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, הדליקו את אש פיטום הקטורת, הקריבו את הקטורת. יש אומרים שנענשו כי לא היו נשואים, ויש אומרים שהקדימו את השעה, זה לא היה הזמן, אבל אהרון הכהן הוא היחיד שיכול היה להדליק את אש פיטום הקטורת, להקריב את הקטורת. רק בו הייתה שלמות. נדב ואביהוא, שמעו ממשה רבינו מה טיבה של הקטורת ומה כוחה, שמעו שהקטורת מזככת ומטהרת את כל עם ישראל, מגרשת את כל הקליפות ואת הסיטרא אחרא מהמשכן, מסביב למשכן ומתוך עם ישראל ופותחת דרך לחיים חדשים. החליטו להיות בעלי הבית לפני כולם, רצו ועקפו את משה ואהרון והלכו להקריב את הקטורת. הם לא הלכו לפי הוראותיו של בורא עולם למשה ואהרון, לא שאלו אף אחד, נכנסו למשכן, הקריבו את הקטורת ונשרפו. זה לא היה הזמן, הם לא היו ראויים, ולא הייתה להם הנוסחה האמיתית איך להדליק את אש הקטורת, הביאו אש מלמטה, אש חומרית, ולא אש משמיים. רק לאהרון הייתה הנוסחה הנכונה איך להביא אש משמיים.
המשכן הוא לא משחק, זה קודש קודשים. שליש מהמשכן הביאו בני ישראל ושני-שליש השלים הקדוש-ברוך-הוא בדרך נס, נעשה מאליו, מקום שהוא קודש קודשים.
הקדוש-ברוך-הוא רוצה שעם ישראל יעשו רצונו. רוצה שיעשו רצון ה' כי רצון ה' הוא לטובת עם ישראל. הקדוש-ברוך-הוא לעולם לא יעשה כביכול באינטרס לטובתו, חס ושלום, לבורא עולם אין שום אינטרס, רוצה שנעשה רצונו כי רוצה שיהיה לנו טוב ונהיה מבורכים ומוצלחים. כשאנחנו עושים רצון ה', בסופו של דבר נותן רצון ה' תשובה ופתרונות לאדם. אם לא עושים רצון ה' - מפסידים. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שתעשה רצונו כי הדרך שיוביל אותך היא טובה. תאמין בו, תסמוך עליו שהדרך שיוביל אותך היא טובה, לטובתך, לטובת העולם ולטובת היקום. בורא עולם לא יפיל אותך במלכודת, לא בקש ממך לעשות רצונו כדי למלכד אותך חס ושלום, אלא לעשות רצונו רק לטובתך!
נדב ואביהוא עשו רצונם, לא עשו רצון ה' ונשרפו. כל אדם בעולם הזה שלא עושה רצון ה', שלא מקיים את עשרת הדיברות, לא עושה מעשים טובים, לא לומד תורה ולא תפילות - עושה רצון עצמו. רצון האדם עצמו מושפע מהסיטרא אחרא, מיצר הרע. אדם חושב שאם הוא עושה את רצון עצמו זה לטובתו. יצר הרע, כוח הטומאה מפתה את האדם לעשות מעשים רעים, להיכנע לתאוות, ללכלוך, לא להתפלל, לא לקיים את עשרת הדיברות, ואדם מתפתה. הקדוש-ברוך-הוא יודע שהיצר הרע מפתה את היהודי לדרך שלילית ולא טובה ולכן אומר הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל: תעשו רצוני - אעשה רצונכם וכך יפתח הצינור לטובתכם.
בפורים היו ניסים ונפלאות בעם ישראל גם בימים ההם, לפני דורות, וגם עכשיו. רוצה הקדוש-ברוך-הוא שתמיד נזכיר את הניסים והנפלאות שהיו ונודה על הטוב שנותן לנו כל הזמן, צריך להודות על הטוב.
אבא שבשמיים - 'ימין ה' עושה חיל'. אתם עם ישראל תבחרו מה שאתם רוצים ואני אחליט. אני החלטתי - ימין ינצח. תרצו או לא תרצו.
הנוסחה של הימין היא כזו: אין למסור חלקים מארץ ישראל. צריך להעלות דחוף מיליוני יהודים, ליישב את הנגב, הגליל המערבי, שומרון, רמת הגולן, בנימין, מדבר יהודה, הערבה ובקעת הירדן. צריך ליישב את ארץ ישראל ולבנות ללא הפסקה. להקים מקוואות בכל ארץ ישראל. לעזור לכוללים ואברכים לומדי התורה. להגן ולשמור על ארץ ישראל. להגן על בתי הכנסת והישיבות ולעזור לנזקקים. זו הדרך שתצליח, זו הדרך להיבחר לממשלת ישראל. סגור וחתום.
טראמפ רוצה מאוד לעזור לעם ישראל. טראמפ לא יכול לראות עוול ושנאת חינם נגד ישראל, זה מפריע לו מאוד כי הוא אדם ישר ואמיתי. טראמפ הולך ישר, הוא ראה שזו הדרך הנכונה לטובת ישראל ולשמח את הקדוש-ברוך-הוא. עושה הכל למען ישראל. טראמפ רואה שרוב העולם מוסלמים ושונאים את היהודים סתם, הוא יודע מה היה בשואה עם הנאצים. למה לרדוף אחרי היהודים? העם הזה, הטוב הזה, למה לרדוף אחריו? טראמפ בא לתקן את העולם. עוזר לעם ישראל ומתקן את כל העולם. הוא אדם ישר ואמיתי, הוא לא צריך פרגון וכסף, יש לו הכל. מה שהוא יודע זה אמת ויושר, שם הוא מטפל.
פוטין אוהב את ישראל וכאילו נגד ישראל, כי מדינות ערב רוכשות נשק ותחמושת ממנו. פוטין רוצה גם כבוד בעולם.
המוסלמים הערבים לא רוצים את אדמת הקודש, סתם שנאת חינם להרוג יהודים חפים מפשע. לא אכפת להם מהתפילה שלהם, מאדמת הקודש, מירושלים ולא מכלום, סתם שנאת חינם להרוג יהודים וכסף.
מדינת ישראל צריכה לסמוך על מערכת המשפט, החוק והמשטרה. הבלבול הנוראי שיוצרות הבחירות, ההכפשות שמכפישים זה את זה, לשון-הרע, רכילות ושנאת החינם זה מול זה, הדברים הטיפשיים שמדברים זה על זה, גורמים לעם שרואה את זה לבוז וללעוג להם לכולם. הקדוש-ברוך-הוא אומר: למה הדיבור הלא נעים הזה, המכוער הזה? למה לפגוע זה בזה? למה לשון-הרע? למה שנאת חינם? במקום זה יגיד כל אחד ואחד מה הוא מוכן ומסוגל לעשות לטובת עם ישראל. כך צריכים לפעול ולא לחפש איך להפיל את זה ואת ההוא. חושבים שהעם טיפש ולא מבין. בורא עולם כועס ורוגז על כולם ובסוף יבחר את מי שהוא רוצה לבחור ויחליט מה שיחליט וחבל לאנשים להתאמץ סתם לחינם עם לשון הרע ושנאת חינם.
ברצועת עזה, חלק קטן מהתושבים הם מהרצועה, החלק הגדול באו מארצות ערב כדי לאחוז ברצועת עזה. 80% מהתושבים לא שייכים בכלל לרצועת עזה. בינתיים אנשים ברצועת עזה רעבים ללחם.
חמאס שקרנים, יורים, מתכננים וחופרים מנהרות.
אם חס ושלום היו הטילים נופלים ופוגעים בתל אביב, היה לחץ גדול. שמחו ברצועת עזה. הקדוש-ברוך-הוא עשה נס ולא קרה כלום, אי אפשר להגיד שלא היה נס פה.
אבו מאזן מתסיס את הצעירים, הוא וכל אנשי המסגדים מתסיסים את הצעירים וגורמים להם לצאת לרצח והרג מול היהודים. הם חושבים שאם הם יתאבדו הם יגיעו למקומות מיוחדים ויקבלו מתנות מיוחדות. הכל שקר, לא יקבלו כלום, הבל הבלים.
יהודים יקרים וצה"ל, להיות זהירים בגדה המערבית, מזרח ירושלים ורמאללה, הם מתכננים לפגוע שם בצה"ל וביהודים. צה"ל להיות ערני וזהיר בזמן העבודה! להיות ערניים! אין אמונה בגויים. הוא כאילו בחור טוב, אומר לך 'בוקר טוב' ויכול להתהפך בשנייה אחת להיות אויב.
ימשיכו בעולם אסונות טבע, רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש, שיטפונות, סופות, רוחות, סיבוכים ותאונות עם אוניות, תאונות עם מטוסים, תאונות עם רכבות, ייכנסו זה בזה, פיגועים ושנאת חינם והאנטישמיות בעולם תתגבר ותתגבר.
האיסלאם בדרך לכבוש את כל אירופה. מחפשים את היהודים מבית לבית. שונאים את היהודים והשנאה גוברת וגוברת. בורא עולם אומר ליהודים באירופה, בארה"ב, אמריקה הדרומית והצפונית, בכל מקום שגרים בו יהודים, דתיים ולא דתיים, להתקפל משם ולבוא לגור בארץ הקודש! גם אם יהיו מאה מיליון יהודים - ישראל תגדל. ארץ הקודש, אדמת הקודש, נמתחת כמו עורו של צבי.
סוריה בדילמה קשה. טראמפ הצהיר שרמת הגולן היא חלק מישראל וסוריה בדילמה כי פוטין מנהל את סוריה. סוריה מתה, פוטין כבש אותה בשבילו.
שמחה גדולה מאוד לארץ-ישראל על רמת הגולן! הקדוש-ברוך-הוא לאט לאט מתקן את העולם, ירצו או לא ירצו, עושה מה שהוא רוצה לטובתו ולטובת העולם. בורא עולם לא שוכח מה שעשו הסורים במלחמת יום הכיפורים לחיילי צבא-הגנה-לישראל, רצחו, ביזו, לעגו ופגעו להם בברית, בורא עולם מתנקם בהם עד אין סוף כי נגעו לו בילדיו החיילים היהודים.
ירדן באכזבה גדולה, רוצים מדינה פלסטינית ואין כלום. מלך ירדן פוחד מהמסתננים והפליטים שיפגעו בו.
מצרים סיסי חכם יותר מכולם. עובד יפה רגוע וישר. יש חוזה עם ישראל לא בגלוי וגם בגלוי. עובד בשיתוף פעולה עם ישראל כי יודע שמקור הברכה מישראל. יודע שרק ישראל יכולה להציל את מצרים וארה"ב מזרימה לו כסף.
חיזבאללה ונסראללה, השב"כ והמוסד יודעים עליהם כל פרט ופרט, גם כשנסראללה הולך לשירותים, המוסד והשב"כ יודעים.
תורכיה, ארדואן מאוים ומאיים ולא עושה כלום. כל טורקיה אומרים שארדואן השתגע. האזרחים מחכים להזדמנות הראשונה לעשות מהפכה, כרגע זה בסתר.
כל מי שעיניו בראשו רואה כמה ניסים גדולים וטובים יש בארץ ישראל. בישראל יש חיים נהדרים, זה גן עדן בישראל, כל מה שעושים מצליח.
איראן קבורה בינה לבין עצמה, במתח ופחד מהיהודים ומישראל פחד מוות.
צריך דחוף דחוף לפתח את הנגב והשומרון ולעבור ממרכז הארץ. בקרוב מאוד תהיה עלייה גדולה מאוד לארץ ישראל, הם בדרך. ארץ ישראל מתרחבת ומתרחבת וגדלה, כמו עורו של צבי.
בורא עולם אומר להורים היהודים שלא תהיה התבוללות. תשמרו על ילדיכם מהתבוללות, סמים, שתייה חריפה והימורים.
שמחתו של הקדוש-ברוך-הוא שהיהודים מצפים למשיח, להתגלות בפרהסיה. חוץ מהבלבול הנוראי של הבחירות, הכל טוב בישראל. אומר הקדוש-ברוך-הוא: אתם לא מבינים שיש משיח בדור הזה? התגלות משיח צדקנו? כל הבחירות, הכל טפל אומר הקדוש-ברוך-הוא וכל הלשון הרע והרכילות הכל טפל ולמה לנבל את הפה בדברים רעים, הכל טפל. יש משיח בדור שלכם. הקדוש-ברוך-הוא נותן לנו פה לדבר ולהודות לו, להתפלל אליו וללמוד תורה, לא כדי לדבר בו לשון הרע ולפגוע באנשים חס ושלום. אנחנו נמצאים בעידן של משיח. הגבולות שלנו שמורים ומוגנים על ידי משיח ובורא עולם משמיים. הקדוש-ברוך-הוא מבקש מכל עם ישראל שלא תהיה שנאת חינם, רכילות ולשון-הרע, הכל טפל, כי בדורנו יש משיח. רוצה הקדוש-ברוך-הוא שעם ישראל יהיה כפוף וכנוע לקדוש-ברוך-הוא, רוצה שכל יהודי ויהודיה יהיו בזמן משיח והתגלות מלך המשיח בזמן הקרוב בפרהסיה. היהודים לשמוח שבחר אתכם הקדוש-ברוך-הוא מכל העמים בעולם!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,