מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
לפרשת ויקהל תשע"ט
נמסר ביום ראשון, י"ט באדר-א' תשע"ט (24.2.19) | 8:30

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם" (שמות לה, א). להוציא את בני ישראל מהערב-רב. אחרי חטא העגל, רצה הקדוש-ברוך-הוא שמשה יאסוף את כל בני ישראל וידבר אליהם בלבד, בלי ה'עם' – הערב-רב. אם לא היו הערב-רב, לא היו ישראל נענשים על מעשה העגל. בגלל הערב-רב נגרמה מיתה לישראל. בתחילה ביקש הקדוש-ברוך-הוא ממשה שייקחו תרומה מכל עם ישראל "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יִדְבֶנו לִבו" (שם כה, ב) בלי יוצא מן הכלל. לכלול את הכל במעשה המשכן, גם את הערב-רב. לפי שרצה הקדוש-ברוך-הוא לעשות מעשה המשכן מכל הצדדים: המוח הקדוש, הַפְּנִים שהם ישראל, והקליפה הטהורה שהם הערב-רב, כמו שהשמאל תפקידו לעזור לימין. לפי שהערב-רב היו בין בני ישראל, לכלול אותם בתוכם, וישראל שהם המוח. כולם הצטוו לתת תרומת ה' למשכן, אפילו הערב-רב. אילו לא חטאו הערב-רב בעגל, היו נטהרים כל האומות וחוזרים למוטב. כמו שכתוב בסוד: "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שְכֶם אחד" (צפניה ג, ט) והיו ישראל זוכים אל המעלה העתידה להיות העולם מתוקן מחטא אדם הראשון מזוהמת הנחש והתיקון השלם.
הקדוש-ברוך-הוא אמר למשה לא להוציא את הערב-רב ממצרים ומשה התעקש והוציא אותם ובתום ארבעים יום וארבעים לילה, אמר לו הקדוש-ברוך-הוא "לך רֵד כי שִיחֵת עמך אשר הֶעֱלֵיתָ מארץ מצרים" (שמות לב, ז) אמר בשפה כועסת, בשפה של דין. לא אמר לו הקדוש-ברוך-הוא קח את לוחות הברית ורד אל העם. עמד משה רבנו התפלל והתפלל עד שנתן לו הקדוש-ברוך-הוא להוריד את לוחות הברית, כדי שלא יגידו, חס ושלום, שחזר אחרי שהסתתר ארבעים יום וארבעים לילה. איזה סימן ייתן להם משה שבאמת היה בשמיים? יגיד שלא הביא את הלוחות בגלל שעשו עגל? לא היו מאמינים לו.
ירד משה רבנו מן ההר עם לוחות הברית, ראה את כל הערבוביה, הצחוק, השעשועים והזימה, כעס, פרחו אותיות הקודש מהלוחות ונעשו כבדים מאוד, זרק אותם משה לרצפה ונשברו לחלקים חלקים. אם היו עם ישראל ממתינים ארבעים יום וארבעים לילה, היה יורד משה רבנו עם לוחות הברית, הייתה נשמרת טהרתם ממעמד הר סיני שפסקה שם זוהמתם, ולוחות הברית היו שומרים ומגינים על עם ישראל ועל העולם כולו וכולם היו חוזרים בתשובה בתוך זמן קצר ביותר.
ביקשו מאהרון הכהן לעשות להם אלוהים "כי זה משה איש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו" (שם לב, א), וכשהגישו את הזהב לידיו של אהרון, הוא השליך אותו לאש, הפך הזהב לעגל מדבר בעל עוצמה אדירה. הערב-רב, כל החרטומים ועובדי הכוכבים, רצו לקחת את הכוח הרוחני ממשה רבינו ולהוסיפו על כוחותיהם שלהם. הם לא ידעו שיש הקדוש-ברוך-הוא בעולם, לא ידעו שזה כוח עליון שהקדוש-ברוך-הוא נתן למשה. הם חשבו שכוחותיו של משה גם הם מכוח הטומאה, כמו הכוחות שלהם, רק שהכוחות שלו חזקים יותר. מאז תחילת העולם עשיו שונא ליעקב, השמאל שונא לימין, הטומאה שונאת את הטהרה. הטומאה רוצה לִחְיות רגע אחד של הנאה ולמות והטהרה רוצה לחיות חיי עולמים.
ואחר כך נטה מין אל מינו, כלומר הערב-רב נָטו אחר שורשם - הסטרא אחרא ובאו הערב-רב ועשו את העגל. ‏נָטו אחריהם בני ישראל שמתו וגרמו להם לישראל הרג ומוות. כל העולם חזר לקליפותיו הקודמות, ישראל ירדו ממדרגתם והערב-רב ירדו אל טומאתם הקדומה. אמר הקדוש-ברוך-הוא: מכאן והלאה מעשה המשכן לא יהיה אלא מצדם של בני ישראל בלבד. כי אם יהיה חלק ונחלה לערב-רב, כוח הטומאה, השמאל, יעשו פילוג במשכן, יתפלגו ויהרסו את המשכן. אז הקדוש-ברוך-הוא אמר מיד ויקהל משה את כל עדת בני ישראל דכתיב "קחו מאתכם תרומה לה' " (שם לה, ה). לא תרומה כמו שהייתה קודם "מאת כל איש אשר יִדְבֶנו לִבו", עכשיו רק מבני ישראל. משה רבנו היה מקהיל אותם כל הזמן כדי לְאַחֵד אותם ביניהם במעשה המשכן, שלא יהיו עוד מעורבים עם הערב-רב בנדבת המשכן.
כיוון שמחל הקדוש-ברוך-הוא לישראל על שחטאו בעגל, הקהיל משה את כל עדת בני ישראל "ויאמר אלהם אלה הדברים... קחו מאתכם תרומה לה' - "מאתכם", פירושו - לא מהערב-רב, מהכוח הטהור, כוח הימין - לבנות את המשכן.
נתן הקדוש-ברוך-הוא בחירה לאדם לבחור בטוב או ברע. רצה הקדוש-ברוך-הוא שהאדם יהיה עצמאי שלא יצטרך להגיד לו כל הזמן מה לעשות. המלאכים בשמיים מקבלים הוראות, לנו בני האדם יש בחירה. אם אנחנו עושים כרצוננו דברים לא טובים – מסתבכים. אם עושים את רצון ה' - הכל יהיה טוב. מזהיר הקדוש-ברוך-הוא מראש: בחרתם בטוב. בברכה, ביושר ובאמת, בטהרה ובימין. אם תבחרו בדרך הלא טובה, הדרך השלילית של לשון הרע, שנאה, אגו וגאווה - תפלו ותתרסקו.
אנחנו נמצאים בתקופה מסובכת ומבולבלת. העולם כולו בתוהו ובוהו, גוג ומגוג. אם בכל זאת בוחרים באמונה ובימין - הכל יצליח. בוחרים שמאל - הכל מסתבך. ימין ה' עושה חָיִל. שמאל עוזרת לימין להתחזק. השמאל לא יציב, חלש, לא מאוזן, מעורבב מכל מיני פלגים, יהיו מחלוקות ביניהם לעולמים. מבקש בורא עולם קודם כל מהימין - להתלכד ולהתאחד, לא בשביל הכיסאות ולא בשביל התקשורת אלא בשביל הַצְלָחַת עם ישראל, בשביל לשמח את הקדוש-ברוך-הוא. כל מי שנלחם על אדמת הקודש, על היהדות, על דת ישראל ועל הקדושה בארץ ישראל - בו לבחור, כי זו הדרך אותה רוצה הקדוש-ברוך-הוא. כולם צריכים היום להיות מלוכדים ומאוחדים, אסור להכפיש, אסור לפגוע ולבייש בני אדם, זה יחזור אליכם כבומרנג, תסתבכו ולא תהיה תקנה. כל אחד ידבר על עצמו, מי הוא ומה מתכנן לעשות.
הבעיה של השמאל שהם רודפים את הימין כדי להפיל אותו. בסופו של דבר השמאל ייפול. העם לא טיפש. אם בשמאל מתנהגים כך כבר עכשיו, מה יהיה בעתיד? כל הרצון של השמאל הוא לא מדינת ישראל, השיגעון שלו להפיל את בנימין נתניהו. בגלל אחד הם רוצים להפיל את כל הימין. אף אחד לא יודע מי יהיה ראש הממשלה, רק הקדוש-ברוך-הוא יקבע, אז למה לרדוף את בנימין נתניהו?
כל גדולי התורה והרבנים צריכים לצאת ולהסביר מה זה ימין, למה הימין טוב, מה זו יהדות, מה זה עם ישראל, מה זו הגנה על אדמת הקודש, מה זה לא לתת חלקים מארץ ישראל, מה זה מקוואות, בתי כנסת, ישיבות ולימוד תורה. להסביר שעם ישראל זה עם מיוחד, עם סגולה שהקדוש-ברוך-הוא אוהב, כדי שידבקו אליו לעשות רצונו. אין משחקי כבוד. הכבוד, הגאווה, האגו והתאווה מוציאים את האדם מן העולם, בעולם הזה ובעולם הבא.
אסור להפריע לחיילי צבא-הגנה-לישראל ולבלבל אותם. הם חיילים צעירים, לא להכניס להם רוע ושנאה, לא לבלבל אותם. הבחירה בידיהם לבחור במי שהם רוצים. כל המפריע - יתהפכו עליו, ייפרעו ממנו.
הכל מבולבל ומסובך, עד שמשיח צדקנו ייצא לאור בפרהסיה. מאז אריאל שרון, אין עוד ערך לראש הממשלה, כי חברי הכנסת והשרים קובעים לו מה לעשות, הוא לא יכול לקבוע כלום בעצמו. צריך משיח לצאת דחוף! כשייצא משיח, אין ימין ואין שמאל, כולם יהיו מלוכדים ומאוחדים, איש אחד בלב אחד! יהיו אהבה וחיים ארוכים וטובים לעולמים. לא יהיה מוות ליהודים.
חמאס, פת"ח, פלסטינים וג'יהאד, יש להם תוכניות רעות ורעות מאוד. הם אוספים כוח ותחמושת בלי סוף ומאמנים הרבה חיילים. הם שונאים שלום עם היהודים. הם שונאים את כל היהודים, שמאל וימין. הם לא סובלים את היהודים. אם הייתה להם אפשרות היו עושים הרס לשמאל ולימין. אין אצלם שמאל ואין ימין. אין להם דין ואין דיין. שונאים את כולם. יש כאלה שחיים באשליות וחושבים שהם אוהבים אותם. הערבים הם כמו אריה רעב שלא רואה אף אחד ממטר.
כל העולם שונא את היהודים. בכל העולם האנטישמיות קשה מאוד וגדלה בכל יום. בכל יום גלויה יותר ויותר.
בארה"ב מכים יהודים. בתוך ארה"ב נותנים מכות ליהודים בכל מקום ומקום. גם באירופה נותנים ליהודים מכות בכל מקום ומקום.
השנאה, האנטישמיות והקנאה בעם היהודי הולכות וגוברות מיום ליום עד אין-סוף. עוד מעט יהודים לא יוכלו להסתובב באירופה ולא בארה"ב. עוד מעט "אל על" תטיס מטוסים ריקים, כי כולם יפחדו לצאת מהארץ. לא רק שלא ייצאו אלא יבואו היהודים מארה"ב, מאמריקה הצפונית והדרומית, מאירופה ומאפריקה. כולם יברחו משם ויבואו לגור בארץ ישראל - פה יהיה המקום הכי מוגן ליהודים בלבד. כל מי שיגיד 'לי זה לא יִקרה', 'אין שום דבר' - שירשום לו על פתק קטן בכיס, או בארנק ויחכה שיגיעו אליו תוך שלושה ימים. כל יהודי שיגיד 'אין דבר כזה', שידבר מול הקדוש-ברוך-הוא שאין כלום, שיחכה ויספוג, יספוג מהאנטישמיות בעיות קשות. יהודים צריכים לחזור הביתה דחוף! לעלות לארץ הקודש, האמא והאבא פה בארץ ישראל. אם תבואו או לא תבואו, משיח לא מחכה. משיח יוצא בקרוב. כדאי לכם לבוא מרצונכם. לבוא לגור וליישב את ארץ ישראל - מצווה גדולה מאוד, יכולה לכפר לכם על כל העוונות שאתם בחו"ל.
איראן דיבורים דיבורים ופטפוטים. הצבא שלהם כמו פעוטון, גן ילדים. יש להם פחד מוות מישראל. בגלל הקנאה הם מוכנים למות. רוצים להיות מַעֲצָמָה אבל לא יתנו להם, לא ארה"ב ולא רוסיה.
נסראללה וחיזבאללה נובח ונובח. צה"ל, שב"כ והמוסד מחכים לריכוזי תחמושת גדולים שיגיעו מאיראן לכיוון סוריה ואחר כך יפוצצו אותם. את כולם.
תורכיה הורגים והורגים והורגים. בוכים על העיתונאי ג'מאל חשוקג'י והורגים כל יום מאה-מאתיים איש. עושים צחוק מעצמם ומהעולם. הם הורגים את כל מי שרוצה לעשות מהפכה. עד שיצליחו להפוך את תורכיה.
בסוריה הכל הפוך על הפוך. סוריה הפכה להיות מִדבר שומם.
החמאס, הפלסטינים, הג'יהאד והרבה ערבים מסביב, מחכים כולם לבחירות כדי לקחת חלקים מארץ ישראל. הבטיחו להם שיתנו להם חלקים מארץ ישראל אם השמאל יעלה. הבטיחו לאריה אוכל אז הוא ממתין, הוא מחכה מתי יביאו לו לאכול והם מחכים מתי יתנו להם חלקים מארץ ישראל. הם רוצים להשמיד אותנו, רוצים להרוס את כל עם ישראל, לקחת חלקים ועוד חלקים ולזרוק את כולם לים, את השמאל ואת הימין. תתעוררו יהודים יקרים! אל תלכו בעיניים עצומות, תתעוררו לחיים! כולנו יהודים, אין שמאל ואין ימין, כולם יהודים! ליהודים אין לאן ללכת, רק לגור בארץ ישראל. אין לנו מדינה אחרת, אין לנו ארץ אחרת. ההפך, באים היהודים מכל העולם לעלות לארץ.
במצרים רעבים, אין לחם. סיסי חכם, מחובר לישראל ולארה"ב כדי שיְמַמְנו לו את מצרים וכדי שישראל תשמור עליו שלא יפגעו בו. מה רע להיות בשלום עם העולם כולו, בשביל מה מלחמות להרוג ולהרוג.
צפון קוריאה רוצים רק אוכל, אוכל ואוכל. רוצים כלכלה טובה מארה"ב.
העולם כולו תוהו ובוהו, גוג ומגוג. שיטפונות, התפרצויות הרי געש, רוחות קשות, אסונות טבע, בתים יפלו ורבי קומות יפלו, חלק מהם יבלעו באדמה וחלק יפלו ויתפרקו. העולם איבד שליטה, כדור הארץ איבד שליטה.
כל מי שיפריע לארץ ישראל הקדושה, אם זה מדינות באירופה או במקומות אחרים בעולם, שמדברים לשון הרע על ישראל, שמכפישים את עם ישראל, שמדברים דברים לא טובים על עם ישראל - בורא עולם ייתן להם מכות ומהלומות קשות ביותר. תראו בכלי התקשורת מה קורה להם ומה יִקרה להם.
כל מי שעוזרים לעם ישראל, למדינת ישראל, ארץ הקודש וליהודים הגרים בה - יהיה להם טוב עד בלי די. הקדוש-ברוך-הוא מסתכל מהשמיים ומהארץ על כל העולם כולו ומכוון אותו בדרך הנכונה והטובה. מי שמתעקש ללכת בדרך העקומה ולא רוצה ללכת בדרך הטובה, בורא עולם נותן לו בעיטה ומעיף אותו.
יהודים יקרים! לשמור על ילדיכם מסמים, הימורים, שתייה חריפה והתבוללות. בזמן התבוללות של יהודים עם גויים, הנשמה עוזבת והאדם נכנס לצרות צרורות, עד יומו האחרון, אלא אם עושה תשובה במקום.
מי שמאמין בקדוש-ברוך-הוא לא מתמרמר ולא מתלונן, מקבל את כל הייסורים באהבה ואז נפתחת לו הדרך לחיים טובים. משיח צדקנו עושה את עבודתו כראוי, הוא אחרון לדור הזה לעולמים. נשמתו של משיח תחתון ועליון מתחברות בלילה, בשקיעת החמה - 'היחידה' ומגנים ושומרים על גבולות ישראל, על ארץ ישראל ועל אזרחיה, כך מְצוה הקדוש-ברוך-הוא את המשיח. משיח עוזר ומגן בסתר עד שיבוא היום וייראו אותו כולם בגלוי. עוד מעט ייצא משיח בגלוי. יש את כל הסימנים מסביב לעולם ובישראל. כל מי שעיניו בראשו יודע שצריך לצאת משיח. רוב העולם יודע שיש משיח. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שכל עם ישראל בארץ ישראל, נמשיך לקיים את המשפט ממעמד הר סיני 'נעשה ונשמע'. עכשיו המשפט הוא: 'נקשיב ונראה' ונראה משיח צדקנו בקרוב! כולם יהיו כנועים, בענווה גדולה לקדוש-ברוך-הוא, זה התגלות משיח בדורנו!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה: ,