//www.youtube.com/watch?list=UU7FUkDcu88qHmipj52WmqNw&v=3YvxFkWlLKI

//www.youtube.com/watch?list=UU7FUkDcu88qHmipj52WmqNw&v=yNL3I1C13Zg

מעמד גדול התקיים בירושלים ביום רביעי טו באדר בירושלים באולם בני תורה בשכונת הר נוף במעמד הרב דוד בר ששת ורבני מקובלי חצות לילה של ישיבת הבן איש חי בירושלים "מעמד גזירת בית הדין" של המקובלים לגזירות טובות ולישועות עצומות מעל הטבע

מאות נהרו מכל רחבי הארץ מכל העדות שבאו לבקש מכבוד בית הדין שיגזור גזרות טובות על כל המשתתפים
רווקים שלא מצאו את זיווגם וחשוכי בנים והמון מעם ישראל שביקשו שבית הדין יבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות וכן פרנסה וביראות ועשרות בקשות בעינינים שונים

ידועה הסגולה של חודש אדר שעוד נהג בה מרן הראשון לציון המקובל הרב מרדכי אליהו לכנס בית דין לגזרות טובות
לאחר גזירת בית הדין מעמד מרגש ביותר ציבור המשתתפים הודו לרבנים והביעו שמחה ותחושת הקלה
בערב הקדוש התקיימה "סעודת אמנים" המסוגלת לישועות גדולות עם תפילות מיוחדות. וכן נמסרה הרצאה מרתקת לתוסף תזונה שמציל ממחלות ובהמלצת הרבנים המקובלים
ידוע מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזהר הקדוש על לומדי חצות לילה שברכתם ברה וגזירתם גזירה וכל מה שהם מתפללים הקדוש ברוך הוא שומע לקולם ורבים הם המבשרים שהברכה פעלה וזכו לישועה

קטגוריה: ,