הפיצו ושתפו. נפלא ביותר מוקד הישועות סגולה מופלאה ליל שבת המופיעה במספר מקורות ומועילה הן לפרנסה בשפע והן לאריכות ימים ובריאות איתנה - לאכול תפוח

סגולה מופלאה ליל שבת המופיעה במספר מקורות ומועילה הן לפרנסה בשפע והן לאריכות ימים ובריאות איתנה - לאכול תפוח עץ בליל שבת.

חידושי הרי"ם מביא בשם המגיד מקוזניץ זי"ע ש"האוכל תפוחים בליל שבת, מובטח לו שיהיה לו פרנסה בכל השבוע ומסתמא גם משקה העשוי מתפוחים ולאו דווקא הפרי עצמו".

גם ה'כף החיים' מביא שאכילת תפוחים בשבת הואסגולה לפרנסה ושקול כנגד 'חקל תפוחין קדישין'.

הטעם לדבר מובא בספר 'חיי בני ומזוני' בתוספות שבת: "תפוח הוא אתרוג, ולחד מ"ד עץ הדעת אתרוג הוא ואיתא בשער הכוונות דאדם הראשון דאכל לפני הזמן בערב שבת, אבל אם היה אוכלו בליל שבת בזמנו - לא היה נענש 'בזיעת אפך תאכל לחם'. ואם כן, זה טעמו ושל המגיד מקוזניץ דהוא סגולה לפרנסה טובה, ועוד כתב שם רמז דשורש הפרנסה נפיק מפסוק 'פותח את ידך ופותח', אותיות 'תפוח' ושבת מקור הברכה וסעודה ראשונה בפרט".

קטגוריה: