//harav.org/media/HM_SHUT_176_MATOT_MASEI_5766.mp3

פירוט הנושאים שעלו בשידור:

איסור עזיבת הצפון בעקבות המצב הקשה
אמירת י"ג מידות לספרדי שמתפלל עם אשכנזים
ענין אמירת יהא שמה רבה ע"פ הבן איש חי
טבעת נישואין לגבר
איסור פינוי מכשירים חשמליים בשבת ואיסור נגיעה בשעון שבת
דין מוקצה לבשר קפוא
ברכת שהחינו על בגד/פרי בימי בין המצרים וחידוש כיפה
ברירת אוכל מתוך פסולת בשבת בענין הקפאת העוף שנשאר משבת
היתר שימוש באריזת פלסטיק של גלידה חלבית לאחסון בשר
נסיעה לקברות צדיקים ביום ההילולא
נסיעה לקברות צדיקים בצפון
תספורת בימי בין המצרים לגבי ספרדים ואשכנזים
הדין באוכל שהיה מונח מתחת אדם ישן
ענין מלחמת גוג ומגוג
שבת מטות מסעי שבת מברכין ללא כל שינוי
שם המשפחה כאשר נשואה לגר
הדין כאשר לא קראו על נפטר/ת קדיש ועברה שנה וחצי
ברכות מסנדק מחלל שבת
השדכן צריך לידע אם יש חירש או אילם במשפחה שמציע
איך עושים שילוח הקן
שילוח הקן פעם נוספת
היתר חידוש תפילין בימי בין המצרים היות ואין בו שהחינו
בישולי נוכרים לגבי במבה
פתיחת לחם הסגור בנילון וחוט ברזל בשבת
יום האזכרה כשתאריך האזכרה יוצא ביום ראשון
שמיעת מוזיקה בימי בין המצרים לגבי יום שישי ומוצאי שבת
ענין תולעים בבית
ע"פ ההלכה לא ניתן לחייב על סמך מכונת אמת וסיפור על שלמה המלך ועל ענין המן
הכשר מעדני קרלו
בחירת שם לאחר הלידה
הכנת בגדים וריהוט לתינוק לפני לידתו
דין קפה טחון שהתקבל מערבי
דין שקדים שנקלו ע"י גוי
"אגרות קודש" של הרבי מלובביץ'
החלפת השם לילך באמצעות רב
הורדת כביסה בשבת
משחק עם בטריה בשבת
ענידת שעון יד אלקטרוני בשבת
הדין כאשר בטעות קברו בחור ליד בחורה
קנית ויסקי כשר
נתינת צדקה ב"ויברך דוד בשבת"
אפשרות לנתינת צדקה של "ויברך דוד" פעם בחודש
אפשרי להיכנס לנוחיות עם טלית קטן
הנחת מכסה שכתוב עליו שבת שלום על התקע בנוחיות
איסור אמירת אבינו מלכנו בשבת בבוקר
לימוד ובחינות לסופר ע"י הרבנות וספר הלכות סת"ם "קול יעקב"
הדין בקציצות שמעורב בהם בשר בקר עם בשר טחון של דג
היתר בשר עוף עם בשר בקר ואיסור בשר עוף המעורב עם בשר דג
חיזוק הבעל ביראת שמים ע"י תפילת אשתו ע"כ בשמע קולנו
הדרך לבדיקת כמות רבה של אורז ובורגול ע"י משגיח
ספירת שת"מ חנק"ל מזמן עלות השחר
לימוד סנגוריה

קטגוריה: , ,