באדיבות הקול היהודי
היום בע"ה מתחילים פרק ט'.

אתמול למדנו שתשובה עילאה קשורה ללימוד תורה ולהתכללות בה', בלי שום הרגשה נפרדת, והיום נרחיב בזה.

"תשובה עילאה - תשוב ה' עילאה", עבודת הבינה (שהיא כנגד ה' עילאה).

מהי עבודת הבינה? עבודת הבינה היא להתבונן בגדולת ה' ובהתכללות שלי בו, ובכך להידבק בקב"ה לגמרי, בביטול גמור, במחשבה שה' הוא מקור חיי ולכן אני נדבק בו לגמרי.

הדבקות הזו מתבטאת בכל חלקי הנפש (שכל, מידות, מחשבה, דיבור ומעשה): השכל שלי עסוק בחכמתו של ה' - התורה, המידות שלי עושות את מידותיו של ה' - רחום, חנון וכו', המחשבה שלי במחשבה של ה', הדבור ב'דבר ה' - זו הלכה', והמעשה במעשה הצדקה (ושאר המצוות המעשיות).

(פה מגיעה קושיא: הרי לכאורה גם בתשובה תתאה עושים את כל הדברים האלו? התשובה היא שההבדל נעוץ באופן עשיית המעשים האלו. בתשובה תתאה הקשורה לה' תתאה - אני עושה מעשים בפועל בקבלת עול מלכות שמים, אני לא מורד בה' ולכן עושה כל מה שהוא רוצה. בתשובה עילאה הקשורה לה' עילאה - קשר של מוחין עם ה'. ממילא כל המעשים נעשים כפרטים של דבר אחד - קשר עמוק עם ה', שבו אני מרגיש שה' הוא המקור שלי.)

בפרק ד' (תניא יומי לי"ח תמוז) שאלנו מדוע לפגם הברית מועילה רק תשובה עילאה. התשובה לכך היא שפגם הברית פוגם במוחין, ולכן התיקון הוא תשובה עילאה שהיא - לחדש קשר של מוחין עם ה' שמתגלה בעיקר בלימוד תורה.

לכן בכמה מקומות כתוב שהתשובה היא על ידי הוספה בלימוד תורה (ולא ב'עזיבת החטא בלבד' - תשובה תתאה): 1. בתנא דבי אליהו כתוב "אדם עבר עבירה ונתחייב מיתה למקום, מה יעשה ויחיה? אם היה רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים, לשנות פרק אחד ישנה ב' פרקים וכו'" (כששני פרקים (במשל החבל) הם כמו שקושרים קשר כפול לאחר שהחבל נקרע). 2. יש פסוק: "בחסד ואמת יכופר עוון" ואין אמת אלא תורה. 3. על עוון בית עלי (שהיה קשור לגילוי עריות) כתוב שהוא מתכפר רק על ידי תורה וגמילות חסדים.

מחר בע"ה נלמד איך תשובה עילאה מתבטאת בעבודת האדם מלמטה למעלה

קטגוריה: