לקראת דיון ועדת הפנים בהצעת חוק הפחתת שימוש בשקיות פלסטיק
חוות דעת בקליניקה לסיוע אזרחי עפ"י המשפט העברי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן: לשלטון יש זכות להטיל על היחיד עלויות שנועדו להגן על ערך ציבוריעל פי חוות הדעת, שנכתבה ע"י הסטודנטית דנה בבין ובהדרכת מנהלת הקליניקה, ד"ר שפרה מישלוב, היהדות רואה בשימור איכות הסביבה ערך חשוב ומרכזי, והדבר בא לידי ביטוי בהלכות שונות המחייבות מניעת זיהום רשות הרבים, חבלה בצומח והשחתת דברים שיש בהם תועלת. עם זאת ערך זה אינו מוחלט, והוא נשקל אל מול ערכים אחרים.

בכנסת תידון היום הצעת חוק שנועדה להביא לידי צמצום בשימוש בשקיות ניילון. על פי ההצעה, עלות כל שקית ניילון שיבקש קונה לרכוש לצורך אחסון מוצריו תעמוד על 10 אגורות (וזאת במקום עלות של 30 אגורות לשקית בהצעה קודמת שהוגשה).על פי חוות הדעת שהוכנה בקליניקה,עלות השקית אינה מטילה הוצאה כספית מוגזמת על היחיד, בהתחשב בנזק הרב לסביבה שנגרם משקיות הפלסטיק.
חוות הדעת דנה גם בשאלה, מה היקף סמכותו של השלטון לחייב אדם פרטי להוציא מממונו שלו בעבור ערך ציבורי מעין זה. בין השאר מפנה חוות הדעת לדברי הרמב"ם הגורס כי, לשלטון יש זכות להטיל על היחיד עלויות הגנת ערך ציבורי, ובלבד שהדבר נועד "לתכלית ראויה" ו"למידה שאינה עולה על הנדרש" (רמב"ם, הלכות מלכים, פרק ד, הלכה ג).
דומה כי תכלית הצעת החוק, הקובעת כי הצרכן ישלם מכספו עבור שקיות פלסטיק על מנת להגן על הערך הציבורי של שמירה על איכות הסביבה והימנעות מהשחתת הצומח והחי, הינה תכלית ראויה. התשלום על השקיות, אשר נועד למנוע שימוש מוגבר בהם, הינו נמוך למדי ואינו מטיל על הצרכנים נטל במידה העולה על הנדרש לצורך השגת התכלית האמורה.
אולם, על אף הכרת המשפט העברי בערכים שעליהם מבקשת הצעת החוק להגן, יש לשקול האם ראוי להטיל את התשלום על הצרכנים שאינם בעלי יכולת, או שמא, על מנת לצמצם את התופעה, יש להטיל את עלות הפיקוח על המוכרים ועל הרשתות הגדולות באמצעות קנס בגין אספקת שקיות ללא הגבלה. כן יש לשקול לנתב את הכספים שיתקבלו מרכישת השקיות להשקעה בקידום ערכים סביבתיים לתועלת הציבור

קטגוריה: