א. מה זה חודש אלול – זה כמו אדם שיש לו משפט ושולחים לו כמה זמן לפני המשפט - תתכונן למשפט. אדם שיש לו משפט קשה מה הוא עושה, מיד הולך מחפש את עורכי הדין הטובים ביותר, את מליצי יושר הטובים, מי ידבר עליו, מי ישתדל בשבילו. אם זה משפט על כסף אדם פוחד, משפט להיות בבית האסורים - אדם פוחד מאוד, ח"ו משפט על חיים ומות - אדם פוחד פחד איום ונורא. מה זה ראש השנה - זה משפט על הפרנסה, על הבריאות, על המשפחה והילדים - על הכל. אם בשנה היו ימים קשים זה נכתב בראש השנה, אם ראינו אנשים שמתו או היו חולים השנה - זה נכתב בראש השנה. התפילות וההכנה למשפט צריכה להיות מעכשיו. אדם שבא למשפט קשה, מגיע לפני השופט - הוא שואל אותו - איפה העורך דין, האדם אומר - הייתי עסוק, שכחתי לקחת עורך דין, השופט כועס ואומר - אתה מבייש אותי, אתה בז לי. ראש השנה זה משפט, האדם צריך לקחת את הפרקליטים הטובים ביותר - תורה מצווות ומעשים טובים. ההכנה זה מהיום, לא הכנה ברגע האחרון, צריך להתכונן מחודש תמוז ואב ואלול. אדם שמשאיר את זה לרגע האחרון - זה הדבר הקשה ביותר.

הקב"ה רחום וחנון, הקב"ה נתן כפרה על כל מה שאדם חטא, הגמ' אומרת: אדם שעשה את כל העבירות שבעולם - על הכל יש תשובה, אין דבר בעולם שאין עליו תשובה. חז"ל אומרים לנו, "תשיב אנוש עד דכא" (תהילים צ) - אנשים הגיעו עד למטה אבל בסף "שובו בני אדם" יש תשובה על כל מה שאדם חוטא, ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים.

ב. האר"י הק' אומר: מה החטא שעליו המשפט הוא הקשה ביותר - זה החטא של פגם היסוד. אדם שחטא בברית הקדש, עניינים של עריות - זה החטא הקשה ביותר. צריך לדעת יסוד גדול, חוסר בפרנסה בא מפגם במידת היסוד, חוסר בשלום בית מפגם במידת היסוד, מחלוקות וכל החורבנות שבעולם מגיעים ממידת היסוד. מי שפוגם בברית הכל פגום אצלו. כתוב בחז"ל שברית המעור וברית הלשון זה אחד, הברית קדש והלשון זה קשור אחד לשני. אם רוצים לבדוק אם האדם פגום בברית - תחפש אם הוא מדבר לשון הרע, משקר, עושה מחלוקת, מי שהלשון שלו פגום בטוח שגם מידת היסוד פגומה אצלו, ברית המעור וברית הלשון שתיהם זה אחד, מי שהוא פגום בפה סימן שהוא פגום בעיניים ובברית ופגום בהכל. לכן זה זמן שצריך להתחזק בלשון, בעיניים, במחשבה, בכל הדברים צריך האדם להזהר זהירות גדולה ביותר.

ג. גם על המחשבה יש תביעה על האדם. צריך לדעת, כל מחשבה זה כמו זרע שזורעים באדמה, לפעמים הזרע הזה גודל, לפעמים לא גודל, אבל כל מחשבה, אפילו שלא מוציאים אותה מהפה, יש בה כח גדול ביותר. כתוב בספרי הקבלה שבן אדם רגיל חושב ששים אלף מחשבות ביום, כמה מחשבות אדם חושב בשבוע, בחודש, אדם יחשוב כמה מהם הם חיוביות, כמה מהם הם קדושות, וכמה ח"ו מחשבות גרועות, פסולות ולא טובות.

ד. האדם צריך לדעת שגם אם הוא עשה את כל העוונות הקשים ביותר יש על זה כפרה, האר"י הק' אומר: מי שחטא בזרע לבטלה מה התיקון שלו – שמונים וארבע צומות וה' ימחל לו. מי שחטא ח"ו במשכב זכר, מה התקנה שלו – מאתים שלשים ושלש תעניות וה' ימחל לו, ומי שחטא באשת איש מה התקנה שלו – 325 ימים יצום וזה התקנה שלו. אומרים בשם האר"י, אדם שח"ו חטא גם בזרע לבטלה גם במשכב זכר וגם באשת איש, האם יאמר, אני אצום תיקון של אשת איש 325 וזה יתקן גם זרע לבטלה וגם משכב זכר – לא! כל דבר צריך לעשות את זה לעצמו. מקשים על האר"י הק' ואומרים, אדם שחטא באשת איש עשר עשרים פעמים וכו' האם על כל חטא יצום 325 ימים. מתרצים ואומרים, יש לנו דין בתורה שאם נכנס אדם תלמיד חכם למקום צריך לעמוד לפניו, אם נכנסו חמשה רבנים בבת אחת, מה יעשה האדם, ישב ויקום ישב ויקום חמשה פעמים לכבודם או פעם אחת יעמוד לכבוד כולם, אומרים המפרשים - פעם אחד יעמוד ופוטר בזה את כולם, אז כך גם לענין תיקון, ח"ו מי שחטא בזרע לבטלה 84 צומות זה יכול לכפר על מה שחטא הרבה פעמים, מי שחטא באשת איש, 325 צומות זה יכול לכפר את כל מה שחטא בזה.

וכתוב בספרים הק', מי שנפלו התפילין שלו, צריך לצום אותו יום, אבל אם לא יכול לצום מה יעשה -יחשוב כמה עולה לו לאכול במשך יום שלם, ואת זה ייתן צדקה לעני ובזה יפטור את עצמו. ראינו בספרים הקד' ואמרו לנו בשם הבבא מאיר, שהיה אומר - ח"ו מי שצריך לצום על אשת איש או על דברים כאלה, יכול לפדות את זה בממון, 325 תעניות יחשוב כמה עולה לו לאכול, ואת הכסף הזה ייתן לעניים או לתלמידי חכמים צדקה, ובזבה יכול לתקן את זה.

חודש אלול זה זמן של כפרה, אדם צריך להשתדל בכל כחו להגיע לראש השנה טהור, להגיע ליום הכיפורים זך ונקי, מי שלא מגיע לימים האלה בהתרוממות הנפש, ח"ו יכול להיות לו קשה, לא טוב, לו ולבני משפחתו ולכל הנלוים אליו.

ה. האדם צריך שכל הדברים שלו יהיו בצורה חיובית, לחשוב כל הדברים רק באהבה ואחווה ושמחה. האדם זה כמו מגנט, מה שאדם חושב בראש שלו כך בא אליו, מי שחושב רק רע, יבוא לו רק רע, מי שחושב רק טוב, בסוף ה' יביא לו רק טוב.

אנחנו אומרים כל שבת בברכות ההפטרה, "אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם וכו'", וכי יש נביאים טובים ונביאים לא טובים, כל הנביאים הם טובים, מי שזכה להיות נביא סימן שהוא צדיק, שהוא טוב, כל מי שהוא נביא - הוא קדוש וטהור. אלא חשבנו לפרש יסוד גדול, אם נקח סיר ונמרח עליו דבר מר ונשים מים - המים יהיו מרים, אם נמרח עליו דבר מתוק - המים יהיו מתוקים. אותו דבר אנשים, יש אדם שהוא מרוח במר ואפילו ישימו דבר מתוק בתוכו הוא יהיה מר, ויש אדם שהוא מרוח במתוק ואפילו יכניסו מר בתוכו - הוא יהיה מתוק. ה' אומר לנביא ירמיה - לך תהיה נביא, ירמיה אומר - אני לא רוצה, הוא לא רוצה בשום פנים להיות נביא, ה' מחייב אותו בכל זאת להיות נביא. למה ירמיהו לא רצה? אלא אפשר לפרש ולומר כך, מסופר שיאשיהו המלך הייתה לו הרגשה שהולך להיות רע בעולם. הוא שלח לשאול את חולדה הנביאה מה עתיד להיות בעולם, שואלים המפרשים הרי בזמנו היה ירמיה הנביא, הוא היה נביא גדול, וא"כ למה לא שלח אליו, אלא התשובה היא כך: ירמיה לא רצה להיות נביא כי הוא בעל רוח מרה, הוא יראה את הכל בצורה מרה, וגם הנבואה שתתקיים תהיה קשה. לכן יאשיהו המלך אמר: כמה שהנבואה קשה, אם ירמיה יוציא אותה מהפה שלו יהיה יותר קשה, לכן הוא שלח לחולדה הנביאה, משום שאשה היא רחמנית ודבריה יותר ממותקים ולא מרים כמו ירמיה הנביא. וזה הפירוש אשר בחר בנביאים טובים, כל הנביאים טובים ורחמנים חוץ מכמה שהיו נביאים של זעם.

הנבואה צריכה לצאת מהפה ברחמנות, צריך להוציא מהפה רק דברים של רחמנות, אהבה וחסד, ואז יש לדברים כח ויכולת גדולה ביותר. מתי שאדם כל היום חושב רק רע והכל מר, אז גם דבר מתוק הוא מקלקל אותו, כל מה שהוא חושב הוא מוציא ממנו דבר לא שלם ולא טוב. לכן האדם צריך בכל הדרכים שלו לראות בצורה חיובית, של חן וחסד, לראות את הכל בצורה טובה, אז הקב"ה נותן לאדם סיעתא דשמיא, הקב"ה עוזר לאדם ונותן טוב לאדם.

ו. אנחנו אומרים בסימנים של ראש השנה: יה רצון שנהיה לראש ולא לזנב. צריך להקשות, אם אנחנו ראש, אז וודאי שלא זנב, יש או ראש או זנב. אבל התשובה היא כך, יש אנשים שהם גם ראש וגם זנב, מתי שיש מקום של מצווה אדם ילך לישיבה לשיעור תורה, יעשה מצוות - הוא ראש, גומר את השיעור תורה הוא הולך לעבירות - נהיה זנב. התפילה לה' שנהיה רק טובים, ראש - ראשי תיבות לעשות רצון אבינו שבשמיים. שלא נהיה שתי אנשים, לא נפסח על שתי הסעיפים, נהיה רק טובים ולא נכניס בתוך הטוב רע.

זכות הדברי תורה יהיו לרפואה שלמה וישועה של האדמו"ר עט"ר הצדיק רבי יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי שליט"א.
להזמנת ספר "אמרות טהורות" על התורה, נא ללחוץ כאן.

שבת שלום ומבורך,

קהילת קודש - שובה ישראל העולמית

קטגוריה:

תגיות: , , , ,