במקרה שאדם לא שילם כרטיס נסיעה, לכאורה פשוט הדבר שצריך לשלם למשרדי חברת האוטובוסים את הכסף ובזה השיב את הגזלה.

אך לא כך הדבר, כי יכולים להיות שני מקרים:
א. מקרה שגנב מהחברה.
ב. מקרה שגנב מהנהג.
במקרה השני, כגון שעלה לאוטובוס, לקח כרטיס ולא שילם עליו - במקרה זה הוא גזל את הנהג כי הכרטיס שייך לו, ועל-כן צריך להשיב את הגזל לנהג עצמו (ובמקרה ולא יודע מי היה הנהג, זו שאלה בפני עצמה).
אך במקרה הראשון, אם עלה לאוטובוס ולא שילם הרי זה גזל מהחברה, וזו בעצם הבעיה, שהרי הוא גזל יותר משווה פרוטה אבל הוא גזל את כל חברי הקאופרטיב והוא חייב להחזיר לכל אחד ואחד מהם פחות משווה פרוטה.
אך החזר שווה פרוטה הוא נקרא השבת הגזלה אבל החזר פחות משווה פרוטה אינו החזר וכעין זה אמרה הגמרא (כתובות ל"ב:) "הכהו הכאה שאין בה שווה פרוטה - לוקה". וכן פסק הרמב"ם (פי"ט הל' סנהדרין ה"ד) ובשו"ע חושן משפט ת"כ סעיף כ' פסק "הכהו הכאה שאין בה שווה פרוטה לוקה כיון שאין בה חיוב ממון". והוא הדין לגזל פחות משווה פרוטה שלוקה כיון שאין בו חיוב ממון. ולכן, אדם שגזל מחברה הרי זה גזל חמוד מאוד לענין ההשבה ולא מקיים את מצות השבה, ואפילו יום הכיפורים אינו מכפר על גזל של פחות משווה פרוטה. וכפי שאמרה הגמרא (כריתות י"ח ע"ב) שעל מעילה בפחות משווה פרוטה אין יום הכיפורים מכפר.
אך יש להדגיש ולהזהיר:
צריך אדם מאוד מאוד להזהר בגזל יחיד וכ"ש גזל מחברה, ולמרות כל האמור לעיל חייב להחזיר להם את הגזל ועדיף שיכתוב לאחראים על החברה ויבקש מהם שימחלו לו.

בברכה רבה
מרדכי אליהו (מקום החותם)
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

באדיבות האתר של הרב מרדכי אליהו

להיתיעץ ולקבל ברכה מרבני ישיבת חצות כנסו

קטגוריה: ,

תגיות: