מצ"ב תמונה היסטורית של מרן החפץ חיים ששונה מאוד מהציור המפורסם.
התמונה מופצת ע"י ארגון אמר אביי המעודד ללמוד קדשים כפי שיזם מרן החפץ חיים לפני 80 שנה.

וכבר כתוב על חשיבות אמירת קורבנות מידי יום מה שכתוב במסכת מגילה הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שמי שאומר מידי יום מובטח מחילת עוונות:
אמר רב אסי אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר +בראשית ט"ו+ ויאמר ה' אלהים במה אדע כי אירשנה אמר אברהם רבונו של עולם שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה אמר ליה לאו אמר לפניו רבונו של עולם הודיעני במה אירשנה אמר ליה +בראשית ט"ו+ קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת וגו' אמר לפניו רבונו של עולם תינח בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנות בזמן שקוראין בהן לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל להם על כל עונותיהם (בבלי תענית כז:, מגילה לא:).

קטגוריה: ,

תגיות: