נקודה חסידית על פרשת יתרו

"בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני" (שמות יט א)

 

הדבר דורש ביאור: מהי המעלה בנתינת התורה בחודש השלישי דוקא? הרי התורה היא ביסודה "תורה אחת", ותכליתה היא לגלות את אחדותו של הקב"ה בעולם. מדוע ניתנה התורה דוקא בחודש השלישי?

ההסבר לכך הוא: אמנם התכלית היא להגיע לידי אחדות, אבל אחדות אמיתית ומוכחת מתבטאת דוקא במספרו של החודש השלישי.

 

ביאור הדברים:

מי שאינו מכיר אלא דבר אחד בלבד – הכרת האחדות שלו אינה בהכרח אמיתית, שהרי ייתכן שהיא נובעת מהעובדה שהוא אינו מכיר דברים נוספים, ואם ייוודע לו עליהם – ייתכן שלא ימשיך להחזיק בה.

אך כשהוא נתקל בקיומו של דבר אחר, שונה ואף מנוגד, והדבר אינו מפריע להכרת האחדות שלו – אז ניתן לומר שהכרת האחדות שלו היא אמיתית, כזו שעמדה בניסיון.

 

1,2,3

רעיון זה מתבטא בשלושת המספרים – אחד, שניים, שלושה:

המספר אחד – מבטא אחדות בסיסית ופשוטה, שאינה עומדת למבחן, משום שדבר אינו סותר אותה ואינו מאיים עליה, כדברי חז"ל בנוגע ליום הראשון לבריאה: "יום אחד – שהיה הקב"ה יחיד בעולמו" (פרש"י בראשית א, ה).

המספר שניים – מבטא מצב של ניגודים והעדר אחדות, כדברי חז"ל בנוגע ליום השני לבריאה, שבו נבראה המחלוקת, ולכן לא נאמר בו "כי טוב" (בראשית רבה פ"ד, זוהר ח"א יז, ועוד).

המספר שלושה - משמעותו של המספר שלושה היא שגם במצב שבו קיימת אפשרות להעדר אחדות (שניים) – האחדות נשמרת ואינה נפגעת (אחד), והיא אף חלה על שני הצדדים ומאחדת אותם, כדברי חז"ל: "שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם" (ברייתא די"ג מדות תורת הכהנים בתחילתה), וזוהי אחדות אמיתית, אחדות שעומדת בניסיון.

 

בין ניסן לסיון

בכך נעוץ ההבדל בין "החודש הראשון" – חודש ניסן, ובין "החודש השלישי" – חודש סיון:

חודש ניסן הוא החודש שבו התרחשה יציאת מצרים. הגילוי האלוקי בחודש זה היה כה נעלה, עד שלא נותר מקום לדבר המנוגד לו, האחדות האלוקית שלטה ללא מצרים. אך דוקא משום כך לא הייתה זו אחדות במובנה האמיתי והמלא, שכן היא לא נוסתה בהתמודדות עם ניגודים.

לעומת זאת, חודש סיון – החודש השלישי – מייצג את האחדות המתקיימת גם במקום הניגודים. זו טיבה של אחדות אמיתית, אחדות הכוללת ניגודים ומאחדת אותם. ולכן ניתנה התורה דוקא בחודש השלישי, משום שמהותו של לימוד התורה הוא איחודם של ניגודים – שכלו של האדם וחכמתו של הקב"ה, שהופכים לדבר אחד באמצעות לימוד התורה.

 

(מובא מתוך שיחותיו של הרבי מליובאוויטש - ליקוטי שיחות ח"ב עמוד 301 ואילך, חכ"א עמוד 110 ואילך)

קטגוריה: , ,

תגיות: , , ,