"חשיבות רבה יש לדיבור הנכון והראוי בעת בה נלחמים אנו כדי להכריע את מבקשי רעתנו, כל פחד וייאוש, כל עצבון ומורך לב פסולים הם ואסורים, אף הציבור אינו מעוניין ואינו חפץ בדיבורים עלובים כאלו... בפרשת כהן משוח מלחמה למדים אנו כיצד צריכה התורה לדבר בעת מלחמה, בעת של מסירות נפש 'וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר אליהם: שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם, כי ד' אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם".

"בעתות מלחמה יש להקפיד על שמירת הלשון ושמירת הדיבורים שיהיו מתוך רוממות רוח וציפיית ישועת ד' ההולכת ונעשית עמנו, כאשר עסוקה האומה במערכה קשה מול אויביה, וחלילה לנו מדיבורים של קטנות ורפיון רוח העלולים למעט את הגדלות והרוממות של גבורת ישראל ומסירות הנפש הכלל ישראלית... נזכור כי כולנו מחנה אחד, כולנו מערכה אחת וצבא אחד. ואותה מסירות הנפש של מי שמוסר את עצמו בשדה הקרב על הרמת קרן ישראל ותקומת ישראל, צריכה ללוות אותנו פה בעיסוקנו בתורה, ובכל רגע ובכל מחשבה ותפילה... אין כאן חשבון אישי פרטי כי אם חשבון כלל ישראלי עד שמחשבה של כל יחיד ויחיד מאברי האומה משפעת ופועלת על העם כולו. כולנו במאבק אחד לקידוש שם שמים. מחשבות הקודש שלנו מכריעות הן במערכה, מכריעות הן הכרעה ממשית במחשבתם של ראשי האומה וגיבורי צבאה" (מתוך אמונת עתנו ד מח-מט ע"פ שיעור של הרב צבי ישראל טאו שליט"א).

נכון לעכשיו, מצוה גדולה לחזק את חיילי צבא הגנה לישראל הגיבורים, כשם שעשה ה' יתברך ליהושע בן נון, הלוחם הגדול בעמלק והלוחם הגדול לכיבוש הארץ באומרו: "הלוא ציוויתיך, חזק ואמץ אל תערץ ואל תיחת כי עמך ד' אלקיך בכל אשר תלך" (יהושע א ט), כפירוש רש"י – חזק ואמץ במלחמה.

אמירה זו יש לה תוקף וחשיבות לא רק ליהושע בן נון אלא לכל חיילי צבא הגנה לישראל ומפקדיו – חזקו ואמצו, אל תערצו ואל תחתו כי עמכם ד' אלקינו.

ותתקיים בנו אמירתו הנצחית של משה רבינו "קומה ד' ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניך (במדבר י לה) כפירוש רש"י "משנאיך – אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם".

מהמברך את חיילינו ומנהיגינו באהבה.

חזקו ואמצו! ד' אלקי ישראל עמכם

מהמצפה לישועה
דב ביגון

באדיבות: "ערוץ מאיר"

קטגוריה:

תגיות: , ,

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!