הרב מרדכי אליהו זצ"ל אמר את הדברים בשיעור שנערך ביום הזיכרון תש"ס:

הערב ליל ד' אייר נקבע ליום הזכרון לחללים וע"כ אנו אמרנו
בתחילת השיעור את ההשכבה מנוחה נכונה וכללנו עם חללי
צה"ל גם חללי מערכות ישראל וכל אלה שמסרו נפשם על
קידוש השם וקדושת הארץ וכל אלה שנרצחו בידי המרצחים
מארגוני טרור למיניהם ככתוב במחזור של יום הכיפורים.

חז"ל אומרים (בבא בתרא דף י, ב) שהרוגי מלכות אין כל -
בריה יכולה לעמוד במחיצתן, והגמרא שואלת האם הכוונה על
רבי עקיבא? הרי הוא מעלתו גדולה בשמים גם מבלי שנהרג על
קידוש השם והגמרא מתרצת שם כגון הרוגי לוד ורש"י מסביר
שהם שני אחים לוליינוס ופפוס שמסרו עצמם על קידוש השם,
היינו אפילו אנשים פשוטים ולא ברמתו של רבי עקיבא גם הם
אם נהרגו על קידוש ה' אין שום בריה יכולה לעמוד במחיצה
שהם נמצאים.

והגמרא במסכת ראש השנה )דף כג, א( אומרת אוי להם
לעכו"ם שאין להם תקנה שנאמר תחת הנחשת אביא זהב,
ותחת הברזל אביא כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים
ברזל. תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאין ועליהם הוא אומר
ונקיתי דמים לא נקיתי וה' שוכן בציון.

ועיין בפירושו של אהלי יעקב (עמוד מו ע"ב) על מה שאנו
אומרים בסליחות של יום הכפורים אדיר ונאור וכו' "כובש
עוונות לובש צדקות" יש לבוש מיוחד שנקרא פוריפא שבו
מצוירים כל הרוגי מלכות וכל אותם שמסרו את נפשם על
קידוש השם ואם המקטרג רוצה לקטרג על עם ישראל על
עוונתיהם הקב"ה מסתכל בפורפיא ומטמין את כל העוונות
וכובשם.

כובש עוונות באיזה זכות בזכות "לובש צדקות" אותו
לבוש שבו מצוירים הקדושים.

הסרטון המוצג כאן הינו חלונית מוטמעת מתוך אתר האינטרנט יוטיוב. זכויות היוצרים בתוכן שייכות ליוצר התוכן. קישור קרדיט למקור התוכן: לחיצה כאן

קרדיט: אתר בית הרב

קטגוריה: