לרגל יום פטירת הגאון הגדול ראש ישיבת פורת יוסף רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל אהו מביאים בפניכם את ההספד הנרגש של מרן הרב על ראש ישיבת פורת יוסף. היום י"ט תמוז
מילי דהספידא
על הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל
ראש ישיבת "פורת יוסף"
נאמר בהלוויה ע:י מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל -
ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבה
"ווי חסרא ארעא דישראל גברא רבה" (מגילה כח ע"ב). לא רק ארץ ישראל בוכה, לא רק ירושלים בוכה, לא רק המשפחה בוכה, לא רק ישיבת "פורת יוסף" בוכה, כל העולם כולו בוכה. חסרא גברא רבה, גדול בתורה, גדול ביראת שמים, גדול בתלמוד, גדול בקבלה, גדול ביראת שמים, גדול בפסק, גדול בחינוך תלמידים. גברא רבה כהאי - ווי לה לארעא דישראל דחסרא.
חז"ל אומרים (מו"ק כה ע"ב):
"רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק".
אומר גאון עוזנו רשכבה"ג רבינו יוסף חיים (בן יהוידע שם), מה זה "נקי וצדיק"? נקי מעוונות שבין אדם לחברו, וצדיק מעוונות שבין אדם למקום. מי שהכיר את רבנו זצ"ל, נקי במצוות שבין אדם לחברו, כל כך היה זהיר, כל כך היה נזהר, מעולם לא דיבר לשון הרע על אדם, לא לשון הרע ואפילו לא אבק לשון הרע. וצדיק במצוות שבין אדם למקום, בצדקות גדולה. ואפשר להוסיף ולומר, "נקי וצדיק" - אדם שהוא נקי, יכול להיות לו שכל זך ונקי.
היה יושב ולומד, הלימוד שלו בעיון מבעית, שהיו כולם נבעתים מפניו, העיון שלו היה הפלא ופלא, ולא השאיר את זה לעצמו, אלא גם נתן את זה לאחרים. "נפש נקי וצדיק". ידוע שבכל ליל שישי כמעט, כמה שנים, ישב ולמד תורת הנסתר, תורת הקבלה, ישב ושקד.
ולמד את זה באותו עיון כמו שלומדים פשט וכמו שידע ללמוד פשט. "נפש נקי וצדיק", אנחנו היום הפסדנו "נפש נקי וצדיק", נפש שבנקיות שלו היה מנקה אחרים, כל מי שהיה בא איתו במגע היה מזדכך, היה מתנקה. כל מי שהיה בא איתו במגע, היה רואה את הזהירות שלו, את הצדקות שלו במצוות, את החסידות שלו.
נמצאים אנו כעת בימי בין המצרים, חז"ל אומרים (איכה רבה א, לז):
"קשה סילוקן של צדיקים לפני הקב"ה, יותר מצ"ח קללות ומחורבן ביהמ"ק. בצ"ח קללות נאמר (דברים כח, נט): 'והפלא ה' את מכותך', בחורבן ביהמ"ק נאמר (איכה א, ט): 'ותרד פלאים', אבל בסילוקן של צדיקים נאמר (ישעיה כט, יד): 'הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא', וכל כך למה? 'ואבדה חכמת חכמיו'" (שם).
שואל ה"עץ יוסף" שם:
איך צדיק שנפטר זה יותר מחורבן ביהמ"ק ומצ"ח קללות? וביאר, מצ"ח קללות אפשר לחזור ולהיות בריאים, ביהמ"ק אפשר שייבנה, אבל צדיק שנפטר - איפה החידושים שלו? איפה החידושים של רבי בן ציון? איפה השכל הזך והמבריק? איפה החילוקים שלו? איפה הדיוקים שלו? דבר כזה – "אבדה חכמת חכמיו". הרבנים והחכמים שלמדו אצלו עיון כחכמי ספרד, העיון הזה נפסק.
"אבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר". אבל בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין.
אני כבר הזכרתי, המנוח ע"ה היה אוהב את בנו שיבלחט"א, היה יושב ולומד עם בנו, והקנה לו את כח העיון. בנו וכלתו והנכדים כולם שיחיו עזרו וסייעו גם לצדקת וגם לצדיק.
אני לא רוצה להאריך היות והציבור הקדוש עומד תחת השמש הקופחת, אבל אנחנו נמצאים במצב קשה. בני הישיבות! אתה חכם בן ציון שאהבת כל בן ישיבה כבנך, אומרים עלינו: "פן ירבה", אבל תעמוד לפני בורא עולם ותתפלל על בני הישיבות ש"כן ירבה", "כן ירבה וכן יפרוץ". נעשה את הצדיק שליח שיעמוד בתפילה לפני בורא עולם. עכשיו באים לקבל את פניו הגאונים הצדיקים, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו ראש כל בני הגולה, הגאון רבי עזרא עטייא.
היום בא לקבל את פניו גם הצדיק הגדול הדיין המצויין רבי יעקב עדס. בא לקבל את פניו חכם צדקה חוצין שלמד ממנו חסידות. בא לקבל את פניו מורנו ורבנו ראש הישיבה הרב יהודה צדקה ע"ה שהיו ידידים בנפש. בא לקבל את פניו חמיו רבי יוסף חיים שהרבאני, ואביו חכם רבי יהושע שהרבאני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.